بیش از ۱۰شرکت برای واردات خودرو اعلام آمادگی کردند

مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت از آمادگی بیش از ۱۰شرکت برای واردات خودرو خبر داد و گفت: اولویت با واردات خودروهای اقتصادی است. عبدالله توکلی لاهیجانــی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطر نشــان کرد: تلاش داریم اشــکالی که مجلس به واردات خودرو وارد کرده رفع شــود و با جدیت جریان واردات خودروهای اقتصادی را دنبال می کنیم. او ادامه داد: قیمت خودرو از ابتدای ســال تاکنون کمترین نوسان قیمتی را تجربه کرده اســت و شــاهد افزایش یکباره قیمت خودرو نبودیم این در حالیست که انتظارهای تورمی در ابتدای سال بیشــتر از این نرخ بود؛ با این حال توانستیم بازار خودرو را با افزایش عرضه کنترل کنیم. بر اســاس اظهارات این مقام مسئول بازار خودرو با افزایش عرضه کنترل شــده است و از طرفــی وزارتخانه سیاســت قیمت گذاری دســتوری را برای کنترل بازار خودرو در پیش نگرفت و برای مثال امسال قیمت کوئیک تا۲۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرد. توکلــی در پاســخ به این پرســش که آیا وزارتخانه برنامه ای بــرای تنظیم بازار خودرو بعد از حذف فرآیند قرعه کشــی دارد؟ گفت: استراتژی اصلی وزارتخانه از ابتدای سال تا به امروز افزایش تولید خودرو است. این مقام مســئول ظرفیت تولید اسمی ۲ خودروســاز در هر ســال را حدود 8۰۰هزار دستگاه عنوان کرد و افزود: خودروسازان داخلی اگر پایین تر از ظرفیت اسمی اقدام به تولید کنند هزینه های سربار آنها بالا خواهد رفت؛ بنابراین افزایش تولید اســتراتژی اصلی وزارت صمت است تا اینگونه خودروها از فرآیند قرعه کشی خارج شوند. وی با اشــاره به شــکاف تقاضــا و عرضه خودرو در بازار، خاطر نشــان کــرد: حدود ۳ سال تیراژ خودروها افت کرد همچنین بخشی از خودروهای تولید شــده بــه دلیل نقص به این خودروسازان می رفتند و با عارضه انباشت خودروهای ناقص در پارکینگها نیز مواجه بودیم؛ اما با دنبال کردن سیاســت افزایش تولیــد، خودروهای کامل ۲درصد نســبت به سال گذشــته افزایش پیدا کرد و
خودروهای موجود در پارکینگها به صفر رسید به همین دلیل تمام خودروهای سایپا از فرآیند قرعه کشی خارج شدند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *