تجارت زباله با ارزش افزوده 4600میلیارد تومانی

بر اســاس گزارش مرکز آمار ایران، کارگاه های ارایه دهنده ی خدمات محیط زیستی بخش خصوصی و تعاونی در سال ،١۳۹۸ارزش افزوده ای برابر با ۴٦هزار میلیارد ریال ایجاد کرده اند. نتایج «آمارگیری از کارگاه های ارایه دهنده خدمات محیط زیستی در سال »١۳۹۸ برای اولین بار توسط مرکز آمار ایران منتشر شد. هدف کلی این آمارگیری تهیه برخی شــاخص های مالی کارگاه های خصوصی و تعاونی فعال در فعالیتهای محیط زیستی به تفکیک استان است. مهمترین شاخص های این آمارگیری عبارتند از ستانده، مصرف واسطه و ارزش افزوده. در این آمارگیری منظور از فعالیت محیط زیستی، فعالیتهای ذیل کد ۳۸طبقه بندی بینالمللی فعالیت اقتصادی و شامل گرداوری زباله، انجام عملیات تصفیه و دفع پسماند و بازیافت مواد است. بر اساس این آمارگیری،در سال ،١۳۹۸سه هزار و ۸۵۵کارگاه فعال ارایه دهنده ی خدمات محیط زیستی شناسایی شده است که ستانده ای برابر با ۴٦هزار و ١۹۴میلیارد ریال، مصرف واسطه ای برابر با ١۰هزار و ۳۹و ارزش افزودهای برابر با ۳٦هزار و ١۵۵ میلیارد ریال داشته اند. با توجه به سیاست جدید مرکز آمار ایران، در حرکت به سمت استفاده از داده های ثبتی، این مرکز در اجرای آمارگیری نامتناوب «کارگاههای ارایه دهنده ی خدمات محیط زیســتی» از دادههای ثبتی استفاده کرده است. روش گرداوری اطلاعات به این صورت اســت که ابتدا با توجه به برخی اطلاعات هویتی، کارگاههای محیط زیستی شناسایی شــدند، سپس با استفاده از اطلاعات مالی موجود متغیرهای ستانده، مصرف واسطه و ارزش افزوده محاسبه شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *