تحول دیجیتال و هوشمندسازی در پست ایران

تحول در ارتباطات و فناوری، قاعدتا بر روی شــرکت ملی پست نیز تأثیر مستقیم خواهد گذاشت زیرا نمیتوان شبکه پستی کشور را بدون در نظر گرفتن مؤلفه های ارتباطی در ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری پیش برد. در دوران جدید، چرخه مشخصی برای هوشمند سازی پست در نظر گرفته شده است که در آن، هم افزایی مؤلفه های سخت افزاری و نرم افزاری اصالت و موضوعیت دارد. به عبارت بهتر، هراندازه آسیبهای ناشی از وجود واگرایی در حوزه های نرم افزاری و سخت افزاری شبکه ارتباطی و پستی کشور کاهش یابد، بیشتر به هدف اصلی خود مبنی بر هوشمندسازی پست نزدیک شده ایم. در حال حاضر هوشمندســازی خدمات پســتی و تحول دیجیتال در دســتور کار برنامه های شبکه پستی کشور قرار دارد. دیجیتالی شــدن در اینجا نه تنها به معنی ظهور کالاها و خدمات جدید دیجیتالی است؛ بلکه غالب کالاها و خدمات ســنتی که پیش از این غیردیجیتالی ارائه می شد نیز در این اقتصاد به مرور تحت تاثیر فناوری ها قرار خواهند گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *