تقاضا بـرای خرید سکه و طلا افزایش یافت

بازار طلا همزمان با نوســان بــاراز ارز اوج گرفت و قیمت هــر گرم طلای ۱۸عیار به یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان هم رسید. در ســال هــای گذشــته نوســانات قیمتی در بخــش های مختلــف بویژه بــا افزایش قیمت ارز همراه بوده و طی ســال هــای اخیراین روند افزایشی ادامه یافته است. در حالــی طی هفته های اخیــر بازار طلا به بالاترین ســقف قیمتی خود رسیده که نرخ سکه از مرز ۱۶میلیون و ۵۰۰هزارتومان عبور کرد. در روزهای گذشــته اگرچه بازار طلا نسبت به هفته گذشــته کمی آرام شد اما درحال حاضر قیمت هــر گرم طــلای ۱۸عیار یــک میلیون و ۵۰۶هزار تومان و قیمت سکه تمام به ۱۶میلیون و ۲۰۰هزار تومان رسیده است. همچنان وضع بازار طلا در نوســان اســت و بســیاری از کارشناسان پیش بینی افزایش مجدد قیمت طلا را دارند. جدا از اینکه این پیش بینی ها تا چه اندازه واقعیت دارد اما رفتارهــای هیجانی در بازار طلا، ارز و… منجــر به افزایش خریــد و در مواقعی نیز افزایش صف فروش می شــود که در این نوسانات بی تاثیر نیست. محمد حسین مستغنی ، مشاور عالی اتحادیه فروشــندگان طلا و جواهر در رابطه با آخریــــن وضع این بازار در گفت و گو با ایلنا می گوید: طی چند هفته گذشــــته چنــد عامل منجــر به گران شــدن نرخ طلا شــد که در این میان عامل اصلی براساس افزایش قیمت دلار بود ضمن اینکه قیمت طلای جهانی طلا
براســاس نرخ دلار اســت که با افزایش قیمت دلار قیمت جهانی طلا نیز افزایش یافت. مستغنی با اشاره به اینکه قیمت طلا و سکه به اندازه نرخ دلار افزایش نداشته است، عنوان می کند: قیمت هر سکه بین ۴۰۰تا ۵۰۰هزار تومان و طلا گرمی ۴۰هزار تومان رشد کردمشــاور عالی اتحادیه فروشــنگان طــلا و جواهر شــیراز با اشاره به اینکه در این هفته با وجود افزایش قیمت طلا شــاهد رفتارهای هیجانی از ســمت مردم بودیم، ابــراز می کند: به نحوی که بــا وجود افزایش قیمت طــلا تقاضای خریــد این کالا از ســوی مردم به شدت افزایش یافته است و زمانی که دوباره بازر کمی نزولی شود همین افراد هیجانی رفتار کرده و فروشنده می شــوند.مســتعنی با بیان اینکه هر سکه تمام بهار آزادی تا ۱۶میلیــون و ۵۰۰هزار تومان و طلا تا یک میلیون و ۵۵۰هزار تومان هم رشــد کرد، خاطرنشان مــی کند: درحال حاضــر در بازار طلا آرامش نســبی برقرار است و موازنه خرید و فروش برقرار شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *