تلاش دولت برای احیای واحدی های راکد

سید محمد قیصری – ایده روز – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ایجاد یک میلیون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلی، پوشش بیمه ای ۲۳۴ قلم داروی جدید، تلاش
برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای در شرف تعطیلی، اصلاح قانون کار برای تبدیل قرارداد موقت به دائم از جمله اقدامات دولت سیزدهم در حوزه کار و کارگری است.

سید صولت مرتضوی در مراسم دیدار رئیس جمهور با کارگران، گزارشی از عملکرد
فعالیــت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه و اظهار کرد: به روایتهای متعدد و با
راستیآزمایی امروز با افتخار اعالم میکنیم که در سال ۱۴۰۲ تعداد یک میلیون شغل
ایجاد شده است.وی افزود: بر اساس گزارش رسمی بالغ بر ۷۵۰ هزار اشتغال خالص در
کشور ایجاد شده است، یعنی اشتغال منهای بازنشستگان و مشموالن بیمه بیکاری و
این به آن معناست که ایجاد یک میلیون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلی که خالص آن ۷۵۰
هزار نفر میشــود.وزیر کار تاکید کرد: از سوی دیگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
در راســتای تامین منویات رهبر معظم انقالب اسالمی در سیاستهای ابالغی تامین
اجتماعی نیز اقداماتی انجام داده اســت. پس از ابالغ سیاســتها همکاران ما در دولت
در بخشهای مختلف بســیج شدند و اقدامات مهمی را انجام دادند.مرتضوی ادامه داد:
گسترش بیمه اجتماعی پایه برای دانشجویان و زنان خانهدار، ایجاد پوشش بیمه درمان
پایه رایگان از طریق بیمه سالمت برای ۵ دهک اول درآمدی، استقرار سامانه پایش فقر
و شناســایی کامل فقرا، افزایش مستمری مددجویان کمیته امام )ره(، متناسبسازی
حقوق بازنشستگان، تدوین برنامههای راهبردی برای اصالح صندوقهای بازنشستگی،
حمایت از کودکان دارای ســوءتغذیه و بازمانده از تحصیل، پوشــش بیمهای ۲۳۴ قلم
داروی جدید، پوشــش هزینههای درمان ناباروری و بیماریهای خاص، ایجاد ثبات و
امنیت شغلی و حمایت از مشاغل ایجادی، تالش برای جلوگیری از تعطیلی واحدهایی
که در شــرف تعطیل بودند، به ظرفیت اســمی رساندن سایر کارخانهها که از ۱۰ هزار
واحد عبور کرد، اصالح قانون کار برای تبدیل قرارداد موقت به دائم از جمله مهمترین
اقدامات وزارت کار است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *