توصیه های سرمربی سابق به نکونام

محمود رضایی ایده روز | محمود فکری در خصوص دیدار روز چهارشنبه آبی پوشان برابر تراکتور گفت: تراکتور یکی از تیم های خوب لیگ
است که با تغییراتی که در این تیم بوجود آمده خطرناکتر از گذشته نشان میدهد و میتواند برای استقلال مشکل ساز شود.

آبیها باید ۵ دیدار باقی مانده را با پیروزی به پایان برســانند تا بتوانند به قهرمانی دســت پیدا کنند، استقلال باید با
تمام توان به مصاف تراکتور برود چون پیروزی در این دیدار باعث خواهد شد آبیها گام محکمی برای قهرمانی بردارد.
باید مشکالت مالی استقالل حل شود
وی در خصوص هلدینگ خلیج فارس که مالک باشگاه استقالل شده است تصریح کرد: این اتفاق را باید به فال نیک
بگیریم. بخش اعظم مشکالت استقالل مالی است و با توجه سرمایه باالی هلدینگ خلیج فارس این مشکل میتواند برای
همیشه از بین برود تا هم بازیکنان دیگر دغدغه مالی نداشته باشند هم باشگاه بتواند نفرات مورد نظر کادر فنی را جذب
کند و دیگر شاهد بسته شدن پنجره نقل و انتقاالت استقالل به دلیل مشکالت مالی نباشیم، سرخابیها مشکالت زیادی
بابت مسائل مالی داشته اند و باید امیدوار باشیم دیگر شاهد چک برگشتی برای باشگاه استقالل نباشیم.
استقالل نیاز به تغییرات مدیریتی دارد
سرمربی سابق استقالل در پاسخ به این سوال که آیا تغییرات در سطح مدیریت برای استقالل در فصل آینده الزم است
یا خیر تاکید کرد: اگر قرار باشد حاشیهها همچنان ادامه داشته باشد تغییرات ضروری است. استقالل امسال از اختالف
مدیر عامل و سرمربی ضربههای زیادی خورد بنابراین اگر قرار است تغییر صورت
بگیرد باید با دقت و کارشناسی شده صورت بگیرد. مجموعه جدید باید بهترینها
را برای مدیریت باشــگاه انتخاب کنند. اســتقالل به آرامش نیاز دارد و با توجه به
اینکه برخی از مسؤوالن هلدینگ خلیج فارس به استقالل عالقه دارند باید منتظر
تغییرات مدیریتی خوبی باشیم.
توصیههای فکری به نکونام برای قهرمانی
فکری در پاســخ به این پرســش که چه توصیههای برای سرمربی استقالل در
هفتههای پایانی دارید گفت: اســتقالل به حساسترین زمان لیگ رسیده این تیم
یک امتیاز از رقیب قدیمی بیشــتر دارد و ابتکار عمل برای قهرمانی در دست آبی
پوشان است، با توجه به سالها حضور در استقالل و شناخت کامل از اطراف تیم
به جواد نکونام که تا به اینجا عملکرد خوبی برای استقالل داشته توصیه میکنم
ابتدا آرامش خود را حفظ کرده و آن را به بازیکنان انتقال دهد.
اجازه ندهد حاشیههای اطراف تیم به او و بازیکنانش آسیب برساند. جو همدلی
و صمیمیــت را تا پایان فصل حفظ کند. کســانی را که به دنبــال تفرقه افکنی
هســتند را از تیم دور کند، در طول دیدارهای باقی مانده دچار اشــتباه نشــوند
و از موقعیتهای بدســت آمده اســتفاده کنند، االن زمان آن اســت که مجموع
اســتقالل اختالفات را کنار گذاشــته و همه به فکر قهرمانی باشــند تا به هدفی
که از ابتدای فصل داشته اند برسند.
شاید روزی به استقالل برگردم
ســرمربی سابق استقالل در پاســخ به این سوال که اگر شرایط فراهم شود باز
هم به استقالل باز خواهید گشت تا به عنوان سرمربی فعالیت کنید یا خیر تصریح
کرد: هیچ چیز در زندگی مشخص نیست، من از دوره گذشته که سرمربی استقالل
شدم تجربه خوبی کسب کردم. تیم من صدر جدول بود اما من را برکنار کردند.
ما اگر قهرمان میشــدیم به اسم استقالل نوشته میشد نه من، قرار نیست هر
کسی سرمربی میشود سالها در استقالل بماند تغییر طبیعی است، اما در مورد
من مجموعه استقالل خودزنی کرد و از من حمایت نکرد و پشت من نماند.
ناراحتی من این اســت چرا از من حمایت نشد، تیم من در حال نتیجه گرفتن
بود اما آن اتفاقات رخ داد و من برکنار شدم. البته من همیشه استقاللی هستم و
خواهم بود و تحت هر شرایطی از این تیم حمایت میکنم چون جوانی خود را در
این تیم گذاشتیم و با تمام وجود استقالل را دوست داشته و دارم.
اگر سمتی در استقالل داشتم به نوعی دیگر حمایت میکنم و حاال که سمتی
ندارم به نوعی دیگر. برای این که شاید روزی دوباره به عنوان سرمربی به استقالل
برگردم قطعاً از تجربه گذشته استفاده خواهم کرد ولی در مجموع تحت هر شرایطی
همه ما پیشکســوتان از تیم حمایت خواهیم کرد تا استقالل بتواند به هدفش که
قهرمانی است دست پیدا کند.
محمود فکری در پایان گفت: چند پیشنهاد از تیمهای مختلف دارم اما فعالً در
منزل استراحت میکنم. در هفتههای گذشته چند پیشنهاد از لیگ یک و لیگ برتر
داشتم که با توجه به نزدیک شدن به پایان فصل همه چیز به بعد از لیگ موکول
شده و باید ببینم در آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *