حمایت دولت از متقاضیان نهضت ملی مسکن

مسکن مهمترین و بیشترین و سهم را در سبد معیشت خانوار دارد و این موضوع باعث شده در کالانشهرها بخش بیشتری از بودجه خانوار را به خود اختصاص دهد. در دهه ۹۰ ساخت مسکن به حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰
هزار واحد مســکونی در سال رســید در حالی که نیاز سالالنه کشور حدود یک میلیون واحد مسکونی بود. زمانی که عباس آخوندی، در دولت یازدهم و دوازدهم وزیر راه و شهرســازی شــد، پروژههای اجرا شده در
حوزه مسکن توسط دولتهای قبل را پرچالش خواند و طرح مسکن مهر را مزخرف نامید، اما خود هم در زمینه گامی برنداشــت، به طوری که کارشناسان معتقدند بحران مسکن به دلیل انفعال وی در بخش مهم
مسکن بوده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *