خودروسازان واگذار می شوند؟

سومین نشست هم اندیشی صاحب نظران دانشگاهی و فعالان صنعت خودرو با وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شــد. محمدرضا نجفی منش در سومین نشست هم اندیشی با صاحب نظران دانشــگاهی و فعالان صنعت خودرو با موضوع واگذاری ایران خودرو و سایپا که با حضور وزیر اقتصاد در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد، اظهار کرد: برای اینکه شرکتها از حالت زیان خارج شــوند باید اصلاح قیمت گذاری صورت گیرد، در حال حاضر راهکار بورس برای این موضوع قرار داده شده است که راهکار بسیار خوبی است، آخرین باری که خودرو در بورس عرضه شد، ۵۰میلیون تومان ارزانتر از بازار به دست مصرف کننده رسید و ۱۷۰میلیون تومان نیز خودروسازان بیش از قیمت کارخانه فروختند و در این بین چیزی نصیب دلالان نشد، این روش باید برای همین خودروها اعمال شود. رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه ســازان با تأکید بر واگذاری ســهام تودلی خودروسازان گفت: واگذاری موجب ورود نقدینگی به خودروسازان شود و نقدینگی آنان را تقویت می کند پس از انجام این واگذاری باید مدیریت را به ســهامداران مجموعه واگذار و قانون تجارت اعمال شود.وی تصریح کرد: دولت به خاطر قیمت گذاری دستوری ۱۲۰هزار میلیارد تومان زیان به این صنعت وارد کرده است. ۲۵۰هزار میلیارد تومان رانت قیمت گذاری آرش محبی نژاد دبیر انجمن قطعه ســازان نیز با بیان اینکه برای خصوصی سازی باید سهام تودلی را واگذار کنیم گفت: شکاف بازار ۲۵۰هزار میلیارد تومان رانت به حســاب افرادی که از کارخانه خودرو خریده و در بازار آزاد به فروش رساندن واریز کرده است و در همین زمان ۱۴۰میلیارد تومان زیان انباشته برای صنعت خودروسازی ایجاد شــده است.دبیر انجمن قطع هسازان افزود: در حال حاضر ظرفیت تولید قطعه سازان در کشوربرای ۲میلیون و ۲۰۰هزار دستگاه خودرو است و ظرفیت تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار در کشور داریم اما چه چیزی موجب شده که ما نمی توانیم از این ظرفیت استفاده کنیم. وی تاکید کرد: مشکل اصلی در این زمینه سیاست گذاری و مصادق حکومتی است. سه‌الزام‌واگذاری‌خودروسازان شجاعی عضو مرکز پژوهشهای مجلس نیز در این نشست با اشاره به اینکه سه الزام برای واگذاری وجود دارد و باید به سمت آن برویم گفت: ابتدا باید ویژگی بازار را تقویت نیم در مرحله دوم باید سهام چرخه ای را که در این بنگاهها وجود دارد و منشأ مشکلات عدیدهای است باید واگذار شود و سومین الزام که قبل از همه واگذاریها باید انجام شود باید برای واگذاریها یک سری تمرینها را انجام دهیم و ببینیم آیا حاکمیت بر میتابد یک بخش خصوصی واقعی داشته باشیم یا خیر.وی بیان کرد: اینکه هر دو خودروساز را بخواهیم به طور هیجانی هم زمان واگذار کنیم به نظر مناسب نیست بلکه باید هر کدا را کــه زمینه واگذاری بهتری دارند ابتدا واگذار و عرضه کنیم و ســپس با دیدن آثار آن نسبت به واگذاری بنگاه بعدی اقدام کنیم. نیازمند تنظیمگری برای بازار و مرزها هستیم. امیرحسین کاکایی استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو نیز در این نشست گفت: اگر ســهام تودلی را به خوبی واگذار کنیم به ســرعت مدیریت به بخش خصوصی واگذار میشود.وی افزود: ما نیاز به سیاست گذاری برای رقابت سالم داریم و نیازمند تنظیمگری برای بازار و مرزها هستیم.کارشــناس صنعت خودرو بیان کرد: باید تعرفه در کل زنجیره تعریف و توازن داشته باشد، برای اهلیت باید هدف تعیین و چارچوب آن را مشخص کنیم و این چیز پیچیدهای نیست بلکه چیزی که میخواهیم مهم است، باید یک نظام تنظیم گری که ۲۹نهاد را در راســتای حمایت و تقویت هماهنگ کند، تدوین شود تا هر نهاد نظر متفاوت ندهد.
‌ریشه‌مشکلات‌مدیریت‌دولتی‌در‌صنعت‌خودروسازی‌است نبوی معاون وزیر صمت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز با اشاره به زیان دهی خودروســازان گفت: اگر بخش خصوصی هم مدیریت ایران خودرو و سایپا را برعهده داشــت با این نحوه قیمت گذاری زیانده می شــد و زیان انباشته آن نهایتاً به جای ۱۲۰هزار میلیارد تومان به ۸۰هزار میلیارد تومان می رسید. وی تاکید کرد: ریشه مشــکلات مدیریت بخــش دولتی در بنگاه نیســت بلکه مدیریــت دولتی در صنعت خودروسازی است.معاون وزیر صمت تصریح کرد: وزارت صمت با اجماعی که با همه نهادهای مؤثر ایجاد می کند نقشه راه این صنعت را برای متولیان آینده مشخص می کند و ما هم اصرار داریم سهام تودلی باید واگذار شود.نبوی با بیان اینکه یکی از موضوعات تشکیل بازار رقابتی است بیان کرد: فضای اقتصاد کشور در دهه های گذشته نشان داده اقتصاد ما برای
اینکه وصل مستقیم به بازار بین المللی داشته باشیم عزم نداشته است. سیاســتهای حمایتی با رقابتی باید توأم باشــد مجیدپور رئیس دانشکده مدیریت علم و فناوری دانشــگاه امیرکبیر نیز اظهار کرد: آیا ما به پســا واگــذاری فکر کردهایم و یــا تنهــا واگــذاری و خصوصــی ســازی را راه حل مشــکل میدانیم، مــا تجربه شکســت خــورده و موفقی هم داریم.وی بــا بیان اینکه باید نقشــه اعتلای راه صنعت را داشــته باشــیم و واگذاری و خصوصی ســازی بخش از راه حل باشــد گفت: اطاله یــک روند نامطلوب و سیاســتگذاری نامطلــوب در دهه های گذشــته در صنعت خودرو موجود شــده احساســی با واگذاری برخــورد کنیم در صورتی که اگــر فرصتی که در این صنعت است را ببینیم واگذاری در آن تصویر کلی باید دیده شود آن وقت برای پسا واگذاری برنامه ریزی خواهیم داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *