درآمد 8۰۰هزار میلیاردی دولت از مالیات

یزدی زاده با اشــاره به برخی برآوردها از بودجه سال آتی مبنی بر پیش بینی درآمد۸۰۰ هزار میلیارد تومان دولت از طریق مالیات تصریح کرد: وصول این میزان درآمد کار سخت و پیچیدهای نیست. یکی از مهمترین برنامه های دولــت برای تأمین منابع موردنیاز خود، افزایش پوشــش اطلاعاتی و شناسایی الکترونیکی درآمدها است که طبق اظهارات وزارت اقتصاد سامانه مودیان و پایانه های فروشــگاهی مهمترین بســتر اطلاعاتی و الکترونیکی سازمان امور مالیاتی برای شناسایی درآمدها خواهد بود. بنا بر اعلام سازمان امور مالیاتی، سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی، پایه و بستری مهم برای شکل گیری و پیاده سازی قانون پایانه های فروشگاهی، قانون مالیاتهای مستقیم، اخذ مالیات بر مجموع درآمد و قانون مالیات بر ارزش افزوده است. به گفته کارشناسان تا کنون در۸مرحله اجرای قانون مالیاتی بر ارزش افزوده۷۰۰هزار نفر مشمول این قانون شده اند؛ اما با اجرای کامل قانون پایانه های فروشگاهی این رقم به۷ میلیون نفر خواهد رسید. ایجاد عدالت مالیاتی، کاهش شکاف طبقاتی، افزایش سهم مالیات و کاهش سهم نفت در بودجه، فراهم شدن زمینه ها برای کنترل پایدار نرخ تورم و تکرقمی کردن آن از مهمترین آثار اجرای این سیاستهاست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *