در انتظار ارتقای رکورد دختران در قهرمانی جهان

تیم ملی وزنه برداری زنان ایــران با ترکیبی جدید و تنها با یک وزنه بردار با تجربه قدم به قهرمانی جهان ۲۰۲۲کلمبیا می گذارد. وزنــه برداری زنان ایران برای ســومین مرتبه در قهرمانی بزرگسالان جهان شرکت می کند. اولین حضور در مســابقات جهانی ۲۰۱۹بــود و در دومین حضــور تیم زنان بــه قهرمانی جهان ۲۰۲۱ازبکســتان اعزام شد. فدراسیون تصمیم گرفت برای قهرمانی جهــان ۲۰۲۲تیم زنان را نیز همانند مردان به صورت کیفی اعزام کند و نفراتی که رکورد بالایی دارند به مسابقات بروند از این رو چهار نفر توانستند مجوز حضور در این مسابقات را به دست آوردند. از میــان نفــرات اعزامــی تنهــا یکی از دختران وزنه بردار تجربه حضور در قهرمانی جهان را دارد و ســه نفر دیگــر برای اولین مرتبــه روی تختــه قهرمانی بزرگســالان جهان می روند. رویکرد برای تیم زنان کسب مدال نیست چراکه فاصله رکوردی دختران ایران با نفرات برتر جهان هنوز قابل توجه اســت از این رو طبــق آنچه کوروش باقــری مدیر تیم های ملی عنوان کرده است رویکرد برای تیم زنان ارتقای رکوردها است. با توجه به اینکه مسابقات قهرمانی جهان اولین مرحله گزینشــی المپیک پاریس نیز اســت، وزنه برداران زن زیادی شرکت کرده اند و برای اولین بار تعداد زنان از مردان بیشتراست. شلوغی دسته های وزنی باعث شده که وزنه برداران براساس رکورد ورودی در گروه های D، C، Bو Aتقســیم شــوند. دختران وزنــه برداران هم در گــروه Aحضور ندارند و ســه نفر در گــروه Bو یک نفر در گروه C وزنه می زنند. ۷۶کشور در بخش زنان شرکت کرده اند و کشورهای آمریکا، مکزیک، ژاپن، اکوادور، کلمبیا، چین و کانــادا با ترکیب کامل (۱۰ نفره ) شرکت کرده اند. در ادامه نگاهی به وضعیت وزنهبرداران زن ایران می اندازیم: قهرمانی جهان ،۲۰۲۲ســومین تجربه بین المللی رزاقی دسته ۷۱کیلوگرم الهه رزاقی تجربه حضور در دو مســابقه بین المللی دارد و در بازی های کشــورهای اسلامی و قهرمانی آسیا ۲۰۲۲بحرین وزنه زد امــا او هم برای نخســتین بار اســت که قهرمانــی جهان را تجربه مــی کند. رزاقی در بازی های کشــورهای اسلامی با رکورد مجمــوع ۱۹۰کیلوگرم چهارم شــد اما در قهرمانی آسیا ۲۰۲۲با رکورد مجموع ۲۰۱ کیلوگرم را به ثبت رســاند و در رده ششــم قرار گرفت.
رکورد ورودی او در قهرمانی جهان ۲۱۵ کیلوگــرم اســت که در گروه Cدســته ۷۱ کیلوگرم وزنه می زند. بیشترین رکورد ورودی در این گروه ۲۲۱کیلوگرم است. بیشــترین رکورد ورودی در گروه Aبرای وزنه بردار چین با ۲۶۰کیلوگرم است. کلمبیــا، اولین تجربه بین المللی نورعلی دسته ۷۶کیلوگرم پریســا نورعلی برای اولین بار در ترکیب تیم ملــی وزنهبرداری زنان ایــران قرار می گیــرد و قهرمانی جهان ۲۰۲۲اولین تجربه بین المللی او محسوب می شود. نورعلی در رکورد گیری که چند ماه پیش بنا بر خواست کوروش باقری مدیر تیم های ملی برگزار شد، رکورد ۲۰۳کیلوگرم را ثبت کرد و پس از آن به اردوی تیم ملی دعوت شد. رکورد ورودی او در قهرمانی جهان ۲۱۵ کیلوگرم اعلام شد که بر اساس آن در گروه Bوزنه می زند. ۹وزنه بردار در گروه Bرقابت دارند که بیشترین رکورد ورودی در این گروه ۲۲۸کیلوگرم است. بیشــترین رکورد ورودی گروه Aدســته ۷۶کیلوگرم برای سارا احمد از مصر با ۲۶۰ کیلوگرم است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *