دولت بنای سختگیری مالیاتی ندارد

داود منظور در نشست خبری در مورد الیحه بودجه ۱۴۰۳ اظهار کرد: سعی کردیم آرزوی دیرینه که در ارتباط با بودجه وجود دارد که ساختار بودجه متکی بر درآمدهای پایدار است را در لایحه سال آینده محقق کنیم.
وی با بیان اینکه الیحه بودجه ۱۴۰۳ واقع بینانه تنظیم شده است، افزود: یکی از نشانه های اصلی در ارتباط با وابستگی بودجه به درآمدهای پایدار شاخص تراز عملیاتی است که این عدد در بودجه ۱۴۰۲ منهای ۴۵۴
همت است؛ یعنی درآمدهای ما طبق قانون ۴۵۴ همت از هزینه های جاری کمتر است. رئیس ســازمان برنامه و بودجه ادامه داد: فرض بر این اســت که کســری تراز عملیاتی را از منابع حاصل از تملک دارایی های ســرمای های جبران کنیم و مهمترین آن فروش نفت اســت، اما نفت یک منبع سرمای های کشــور است اما باید در سال جاری بخشی از درآمدهای نفتی و یا مولدسازی داراییهای دولت را صرف امور جاری کنیم و این پذیرفتنی نیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *