دومین گام در اجرای پروژه‌های توافق۲۵ ساله ایران وچین برداشته شد

وزیر اقتصاد برگزاری کمیسیون مشترک ایران و چین در پکن را نخستین گام در اجرای پروژه های توافق ۲۵ ساله ایران و چین برشمرد و گفت: در دومین گام مجموعه دیگری از توافقات بر روی پروژه های مشخص در بین بخش های دولتی وزارت خانه های متناظر ایران و چین برقرار شــد و روی جزئیات اجرای پروژه ها هم توافق صورت گرفت. سیداحســان خانــدوزی اظهــار کرد: پیاده ســازی و عملیاتی شــدن پــروژه هــای مربوط به توافق ۲۵ ســاله ایــران و چین نیازمنــد مجموعه ای از هماهنگــی هــا بیــن بخش های دولتــی و خصوصی کشــور بود که نخســتین گام در مســیر اجرایی شــدن آن پس از ســفر رئیــس جمهور کشورمان به پکن در تیر ماه امسال انجام شد که کمیسیون مشترک ایران و چین در پکن برگزار شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *