روند رشد نقدینگی کاهش یافت

سید احسان خاندوزی امروز در نشست خبری با اشاره بــه بودجه ۱۴۰۱ اظهار داشــت: در بودجه ۱۴۰۱ غیر از اینکه توانســتیم بدون استقراض از بانک مرکزی کل سال ۱۴۰۱ را پشــت سر بگذاریم، در حوزه مصارف و هزینه ها رشد هزینه های عمرانی قابل توجه بود. سخنگوی اقتصادی دولت افزود: در گذشته، سهم منابع عمرانی از کل پرداختی های دولت کاهش یافته بود اما دولت سیزدهم توانست نسبت بودجه عمرانی به کل بودجه را از ۷.۱۲ درصد به ۱۷ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش دهد. عدد مطلق پرداختی ها و ســهم عمرانی در کل منابع یک نکته دیگر اســت که در یک سال بیش از تمام سنوات گذشته پرداختیم. بنابراین یک رکــورد را در بودجه عمرانی طی سنوات گذشته ثبت کردیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *