رکورد شکنی کاهش تورم تولیدکننده در1403

سعیده محمد – ایده روز | رکورد کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده شکسته شد و این نرخ از 40.7 درصد در فروردین ۱۴۰۲
به 23.8 درصد در فروردین امسال رسید.


نخستین همایش ملی شهرت و اعتبار بانک مرکزی، روز پنجشنبه هفته گذشته با حضور مسئولان بانک
مرکزی، اقتصاد دانان، اساتید دانشگاه و… به همت مؤسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز برگزار شد. مسأله شهرت و
اعتبار بانک مرکزی و نقش آن در سیاست گذاریها، به عنوان یکی از کلیدی ترین چالش ها و مسائل در اقتصاد
ایران مطرح است. اینکه چگونه اقدامات و عملکرد دستگاههای مختلف باعث تقویت و یا تضعیف اقتدار و اثربخشی
سیاستگذاری های این نهاد کلیدی در اقتصاد ایران میشود، موضوعی بود که در این همایش به بحث گذاشته شد.
اثر شوکهای بیرونی بر اقتصاد
محمد شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی در نخستین همایش ملی شهرت و اعتبار بانک مرکزی
و نقش آن در اثربخشی سیاستهای پولی و ارزی، اظهارداشت: شهرت و اعتبار بانک مرکزی مسأله اثرگذاری
در اقتصاد کشور و انجام وظایف بانک مرکزی است که جای صحبت درباره آن در میان همایشها و برنامه های
علمی کشور خالی بود. در واقع شرط اول تحقق هر چه بهتر سیاستهای پولی و ارزی، شهرت و اعتبار بانک
مرکزی اســت و حتماً باید به این مسأله توجه ویژهای شــود. وی افزود: ادبیات شهرت و اعتبار بانک مرکزی

مربوط به دهه ۱۹۸۰ است که موضوع شهرت مقام سیاست گذار پولی، وارد ادبیات اقتصادی
شد. این مسأله یکی از مهمترین الزامات اثربخشی سیاستهای پولی و ارزی است. این مسأله
در مقابل مقوله ناسازگاری زمانی و سیاستهای مصلحتی مقام سیاست گذار پولی به وجود
آمده و در نتیجه تصمیمات سیاســتگذار پولی در برابر اقتضائات و شرایط اقتصادی مطرح
شده است. شیریجیان با اشاره به اهمیت بالایی شهرت و اعتبار بانک مرکزی و نقش مهم آن
در اثرگذاری سیاستهای بانک مرکزی، گفت: مقام سیاستگذار برای بالا بردن سطح شهرت
و اعتبــار خود برنامه های آینده خود را در نظر میگیرد و در جهت تحقق آن تلاش میکند.
در واقع اختلاف برنامه سیاستگذار پولی با چیزی که در عمل اتفاق میافتد، تعیین کننده
شهرت این مقام است. شیریجیان تأکید کرد: یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد ایران موضوع
شوکهای بیرونی است که به شدت بر انتظارات مردم و رفتار فعالان اقتصادی اثرگذار است.
یکی از اتفاقاتی که در ســالهای اخیر رخ داده این است که شوکهای بیرونی سبب هراس
و هیجان و در انتها منجر به فرار ســرمایه شــده و مردم نیز در این شرایط دارایی خود را به
دارایی های غیر مولد تبدیل میکنند. وی افزود: در دوره جدید ما سیاست تثبیت را اجرا کردیم
و در این ســالها تلاطم متغیرهای اقتصاد کلان و نرخهای بالای تورم را داشتیم، به همین
علت جایگاه بانک مرکزی پایین آمده بود که اینها در مجموع سبب شده بود تا در دهه نود
متغیرهای اقتصادی ما نسبت به نرخهای بلندمدت خود فاصله جدی بگیرند، مثالً نرخ رشد
نقدینگی در سالهای ۹۰ تا ۹۶ به میزان 26.7 درصد و در سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۱ نیز به ۳۳
درصد رســیده بود. شــیریجیان با بیان ا ینکه نرخ رشد حجم پول که در سال ،۱۴۰۱ 65.4
درصد بود، به 17.5 درصد کاهش یافت، افزود: نرخ سالانه تورم مصرف کننده که در فروردین
،۱۴۰۲ 47.6 درصد بود، اکنون به 38.8 درصد رســید. )براساس گزارش مرکز آمار( در نرخ
تورم نقطه به نقطه تولیدکننده نیز رکوردشکنی داشتیم و این نرخ از 40.7 درصد در فروردین
۱۴۰۲ به 23.8 درصد در فروردین امســال رســید. نرخ تورم سالانه تولیدکننده نیز از 36.6
درصد در فروردین ،۱۴۰۲ به 31.2 درصد در فروردین امسال رسید و نرخ رشد اقتصادی با
نفت در ۹ ماهه ۱۴۰۲ نیز به 4.5 درصد رسید.
شفاف سازی استقالل بانک مرکزی
طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی نیز در نخستین همایش ملی شهرت

و اعتبار بانک مرکزی و نقش آن در اثربخشی سیاستهای پولی و ارزی، گفت: نکته کلیدی
این اســت که بانک مرکزی باید نظام بانکی را به گونه ای مدیریت کند که نگهداری دارایی
مردم به خوبی انجام شود و عامل محوری برای دستیابی به این هدف، استقلال بانک مرکزی
است. رئیس کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: البته استقلال بانک مرکزی به معنی استقلال از
حاکمیت نیست، بلکه به این معنی است که فارغ از نحوه انتخاب رئیس کل، او بداند که حافظ
پول ملی است و باید با تقاضاهای دولت همانطور رفتار کند که با سایر مشتریان برخورد میکند
و رفتارش با دولت مثل رفتار با یک رئیس نباشد. مظاهری افزود: تأمین کسری بودجه دولت
در حد 2 تا نهایتاً ۵ درصد تولید ناخالص داخلی برای تأمین اقتصاد و روان شدن امور اقتصاد
اشکالی ندارد، اما بیش از آن مجاز نیست. اگر رئیس کل بانک مرکزی روز اول اعلام کند که
من مسئول چاپ پول برای نیازهای دولت نیستم، هم باعث اعتبار بانک مرکزی میشود و هم
مشکلات مردم رفع میشود. رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: شب شوم ۱۹ فروردین ماه سال ۱۳۹۷ تصمیم به عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته شد که یک فاجعه بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *