ریل ذوب آهن اصفهان پشتیبان توسعه تجارتكشور با جهان

صدیقه مدنی پور-اصفهان| نشست خبری علی نصیری معاون بازرگانی ذوب آهن اصفهان با اصحاب رسانه در ششمین نمایشگاه ایران
اکسپو، شنبه هشتم اردیبهشت ماه برگزار شد.

علی نصیری معاون بازرگانی ذوب آهن اصفهان با اشاره به اینکه برای اولین بار گواهی انحصاری
ساخت داخل ریل توسط این مجتمع عظیم صنعتی از وزارت صمت اخذ شده است،گفت : با افتخار
اعالم می کنم کلیه پروژه های ریلی کشور با انواع ریل تولیدی ذوب آهن اصفهان در حال توسعه
و پیشرفت است. وی افزود : ریل سخت نیز به عنوان یک محصول جدید از سبد محصوالت ریلی
این شرکت تولید و به متروی شهر مشهد تحویل داده شد و سایر متروهای کالن شهرها نیز برای
این محصول جدید ضد سایش در حال مذاکره با شرکت هستند.
ریل ذوب آهن اصفهان پشتیبان توسعه تجارت کشور با جهان
معاون بازرگانی ذوب آهن اصفهان تصریح کرد : کلیه کوریدورهای ریلی کشور با ریل ذوب
آهن در حال تجهیز است و این رویکرد توسعه تجارت ایران با سایر کشورها را نوید می دهد.
علی نصیری اظهار داشت : معادن کشور نیز در راستای انتقال مواد اولیه به واحدهای فوالدی
از جمله سایر متقاضیان ریل ذوب آهن اصفهان به شمار می روند. به عنوان مثال در این خصوص
قرارداد گل گهر در مرحله تولید قرار دارد. وی ادامه داد : در کنار صادرات سبد متنوع محصوالت
فوالدی ذوب آهن اصفهان، برای صادرات محصول اســتراتژیک ریل نیز بازاریابی در کشورهای
همسایه و اروپای شرقی آغاز نمودیم.
در زمینه ریل تقاضایی وجود ندارد که توان تولید نداشته باشیم
وی خاطرنشان کرد : با توجه به تقاضای بسیار زیاد برای خرید ریل از ذوب آهن پیش بینی
تولید حدود 70 هزار تنی انواع ریل در ســال جاری را در شرکت داریم. در زمینه ریل تقاضایی
وجود ندارد که توان تولید نداشته باشیم.
با تمام توان پشتیبان طرح نهضت ملی مسکن هستیم
معاون بازرگانی ذوب آهن اصفهان اظهار داشت : در کنار ریل، انواع تیرآهن های بال پهن در
سایزهای متنوع نیز در ذوب آهن اصفهان تولید می شود و ما پشتیبانی کامل برای تامین فوالد
طرح نهضت ملی مسکن را اعالم نمودیم.
کمیت و کیفیت زغال داخلی عامل واردات زغالسنگ
وی در ادامه به تامین زغالسنگ مورد نیاز برای تولید انواع محصوالت فوالدی در ذوب آهن
پرداخت و گفت : معادن زغالسنگ داخل به لحاظ کمیت و کیفیت پاسخگوی نیاز ذوب آهن
نیستند همچنین مجموعه میدکو نیز دیگر فوالدی کوره بلندی کشور است که به زغالسنگ نیاز
دارد. ذوب آهن اصفهان به دنبال واردات زغالسنگ نیست اما کمیت و کیفیت زغالسنگ داخلی
سبب می شود الجرم بخشی از نیاز خودمان را برای فراهم نمودن ترکیب تولیدی از مسیر واردات
تامین کنیم. با انجمن زغاسنگ کشور در این خصوص مذاکرات خوبی را در حال انجام هستیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *