ساخت 500 هزار مسکن در بافتهای فرسوده

نوسازی هر واحد فرسوده، دستکم 3 واحد مسکونی را به طور متوسط در کشور تولید میکند از اینرو تولید مسکن در این بافتها برنامه به صرفهای است که در نهضت ملی مسکن هم به آن توجه ویژهای شده و نوسازی
حدود 600 هزار واحد در این برنامه دیده شده است. از سوی دیگر اکثر مناطق کشور معضل بافتهای فرسوده را دارد و ۱۰ میلیون نفر در بافتهای فرسوده ساکن هستند.بر اساس آمار شرکت بازآفرینی شهری متولی نوسازی بافتهای فرسوده ، در حال حاضر ۲ میلیون و ۶۸۰ هزار بنای ناپایدار، ۱۶۶ هزار هکتار محدوده هدف بازآفرینی شامل ۷۴ هزار هکتار بافت فرسوده میانی، ۳۲ هزار هکتار بافت فرسوده تاریخی و نزدیک ۶۰ هزار هکتار بافت حاشیهای یا سکونت گاه غیررسمی در کشور وجود دارد. بنابراین با نوسازی، عالوه بر افزایش سرعت تولید مسکن، مسأله بد مسکنی هم کاهش مییابد و کیفیت زندگی شهروندان تحت تأثیر قرار میگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *