ساماندهی بازار مسکن و اجاره در انتظار مصوبه مجلس

ســیدمحمدقیصری – ایده روز – مدیرکل دفتراقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی ، تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین ، مسکن واجاره را راهکاری
برای انجام معامالت شفاف دربازار مسکن برشمرد و گفت : ا ین طرح مراحل پایانی تصویب خودرا طی می‌کند که امیدواریم با تصویب ، ابالغ و اجرای آن بتوان
بخشی از موانع موجود بر سرراه بازار مسکن را برداشت.

به گزارش از وزارت راه و شهرسازی، »ابوالفضل نوروزی« تازه ترین وضیعت لایحه
ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها را تشریح کرد و افزود: طرح ساماندهی بازار
زمین، مســکن و اجاره بها، طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با
همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.
وی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و
از آن شورا برای انجام برخی اصالحات دوباره به مجلس بازگشت و به تازگی به شورای
نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، طرحی است
که در صورت تصویب و تبدیل شــدن به قانون، بخشی از مشکالتی را که هم اکنون
در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش
اجاره میپردازد.نوروزی به تشریح بخشی از ویژگیهایی این الیحه پرداخت و افزود:
این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشــوق به موجران، استفاده از ظرفیت
شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای
بافتهای فرســوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت،
الزام همه دســتگاه های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی
امالک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطالعات در سامانه
و خوداظهاری در سامانه ملی امالک و اسکان تاکید دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *