طلای سرخ در دام قاچاق

گرچــه در اخبــار می خوانید کــه ایران تأمین کننــده ۹۰درصد زعفران دنیا اســت اما از آنجا که راه قاچاق باز اســت لذا ســود کاشته ایرانی ها به جیب خارجی ها می رود و زعفرانکاران، همچنان مظلوم واقع شده اند. مشکلات بســیاری از جمله خشکسالی، افزایش هزینه ها و سود و ضرر قیمت زعفران ناشــی از دلالی بخش خصوصی و خصولتی همواره کشــاورزان خراســانی را آزرده است اما موضوعی کــه امروز مورد بحث ما در این گزارش اســت بحث صــادرات و ارزش این محصول گرانبهاســت که به بهای ناچیزی فروخته می شود و هرسال بازارهای بسیاری را از دست می دهیم. متأسفانه مشکلات مربوط به تعرفه صادرات به کشــورهایی مانند هندوســتان و چین،ۀ بازگشت ارز به سامانه نیما و همچنین موانع تجاری با سایر کشورها، دست به دست هم داده تا بازار صادرات هرسال محدودتر از سال گذشته شــود و دلالان بین المللی جای تجار واقعی و صادرکنندگان ایرانی را بگیرند. متأسفانه تعهدات ارزی و مقررات دست و پاگیر، میزان قاچاق زعفران را به کشــورهای همســایه به ویژه افغانســتان افزایش داده و ماجرای قاچاق زعفران از کشــور به قصه ای پرغصه و تکراری تبدیل شــده است که هر از گاهی مسئولان دولتی با ابراز نگرانی برای آن از کنارش رد می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *