عبور بازار مسکن از تورم عمومی

تحرک بازار مسکن در دومین ماه از پاییز امسال در حالی رقم خورد که به دلیل پایان فصل جابه جایی انتظار رشــد حدود ۷درصد قیمتها و ۴۸درصد معاملات دور از ذهن بود؛ اما کارشناسان معتقدند نوسانات نرخ ارز، بخشی از سرمایهها را به منظور محافظت در برابر تورم به ســمت بازار ملک ســوق داد. بررسی وضعیت بازار مسکن شهر تهران در هشــتمین ماه از سال جاری تحرک نســبی این بازار را نشان می دهد که به افزایش ۶.۸ درصدی قیمتها منجر شــد و متوســط قیمت به ۴۶.۷میلیون تومان در هر متر مربع رسید. این در حالی است که طی دو ماه قبل از آن بازار به ثبات نسبی رسیده بود و نرخ رشد ماهیانه آن به ترتیب ۱.۱و ۱.۲درصد اعلام شد. ظاهرا فشار تقاضا برای واحدهای کوچک متراژ در مناطق جنوبی، پدیدهی غالب در این بازار است.تعداد معاملات در آبان مــاه ۱۴۰۱برخلاف برخی پیشبین یها افزایش پیدا کرد. در این ماه حدود ۸۰۰۰فقره قرارداد خرید و فروش آپارتمان منعقد شد که از افزایش ۴۷.۸درصد نسبت به مهر امسال و رشد ۹.۶درصد نسبت به آبان پارسال حکایت دارد. به نظر میرسد بخش قابل توجهی از متقاضیان سرمایهای و مصرفی تحت تاثیر انتظارات تورمی و نوسانات نرخ ارز در آبان ماه اقدام به خرید آپارتمان کردهاند. بررسی وضعیت سالیانه ی بازار مسکن شهر تهران از افزایش ۴۶درصدی قیمت نسبت به آبان سال گذشته خبر میدهد که ۲درصد پایینتر از تورم نقطه به نقطه و ۲درصد بالاتر از تورم عمومی بود. این اولین بار در ســال جاری است که قیمتها در بازار مسکن از تورم عمومی فراتر میرود. بالا رفتن قیمت مسکن، تبعاتی را به دنبال دارد که خروج بخش قابل توجهی از تقاضای مصرفی و رکود ساخت و ساز از جملهی این تبعات است. هم اکنون سهم واحدهای با عمر بنای کمتر از ۵سال از کل معاملات ۲۸.۴درصد است که کمترین میزان دست کم از هشت سال اخیر تا کنون محسوب میشود.کمبود واحدهای مرغوب متناسب با قدرت خرید متقاضیان در مناطق میانی و جنوبی تهران، افزایش قیمت در این مناطق را در مقایسه با نیمه شمالی تهران تشدید کرده است. آبان امسال بالاترین رشــد ماهیانه قیمت در بین مناطق پرمعاملهی تهران با ۱۳.۶درصد به منطقه ۴تعلق داشت و بیشترین افزایش سالیانه قیمت نیز با ۶۰درصد مربوط به منطقهی ۱۰بود. دو منطقهی مذکور به ترتیب رتبههای چهارم و دوم را در تعداد معاملات شهر تهران دارند. مناطق ۷ ،۴ ،۲ ،۱۰ ،۵و ۸به ترتیب جایگاههای اول تا ششم از نظر تعداد قراردادهای خرید و فروش مسکن شهر تهران را در اختیار دارند که بیش از نیمی از معاملات را در بین مناطق ۲۲گانه در آبان ۱۴۰۱به خود اختصاص دادند. منطقه ی یک نیز جایگاه هشتم را درخصوص سهم از معاملات به دست آورد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *