ما تلاشمان را میکنیم، نتیجه دیگر تقدیر ماست

محمود رضایی ایده روز | سرمربی تیم فوتبال استقلال در نشست خبری قبل از بازی با ذوب آهن گفت: بهترین عملکرد را باید در هر بازی
داشته باشیم بعدش هر اتفاقی که بیفتد تقدیر ماست.
این هفته
خداراشکر با ما تمرین
کردند و امروز آخرین
تمرین را داریم. قطعا
کنار ما هستند، اینکه
بازی کنند یا نه به
شرایط بازی بستگی
دارد ولی هر دو کنار ما
هستند.
چکیده
ما تلاشمان را میکنیم، نتیجه دیگر تقدیر ماست
جواد نکونام، ســرمربی تیم فوتبال استقلال، در نشســت خبری پیش از بازی مقابل ذوب آهن اصفهان گفت: هیچ
بازیای تا پایان فصل برای ما راحت نیست. پنج بازی داریم و باید با تمام تمرکز، تلاشمان را بکنیم تا به موفقیت برسیم.
میدانیم کجای بازی هستیم و چه میخواهیم تا شرایط را کنترل کنیم و به پیروزی برسیم.
او ادامه داد: بازیکنان از اهمیت بازی باخبر هستند و تمام تلاشمان را میکنیم تا فردا به پیروزی برسیم. به بازیکنان
هم گفتم، بهترین عملکرد را باید در هر بازی داشته باشیم بعدش هر اتفاقی که بیفتد تقدیر ماست.
ســرمربی اســتقالل هنگام اشاره یک خبرنگار به حضورش در نشستهای خبری، گفت: بگذارید این را جواب بدهم.
خوشحالم، همیشه دوست دارم پاسخگو باشم. در دعوا و دوستی هر طور که شده دوست دارم پاسخگو باشم ولی شرایط
خیلی مهم اســت. همین الان تیمم تمرین دارد و در رختکن اســت و من اینجا جواب میدهم. اگر شرایط باشد میروم
و اگر نباشــد نمیروم. کســی هم به من نمیتواند بگوید که به سازمان لیگ بیا. شما در تمام دنیا را نگاه کنید، نه ایران،
کنار زمین تمرینشان سالن کنفرانس خبری دارند و کنفرانس را انجام میدهند و میروند. امروز خوب است که میتوانم
اول به اینجا بیایم و بعد به تمرین بروم. دیر میرسم، مشکلی نیست. مثال هتل المپیک باشم، از آن سمت تهران در این
ترافیک بخواهم به اینجا بیایم باید چه کار کنم؟ اگر نتوانم بیایم، نمیآیم. دوست ندارم به خبرنگاران عزیز بی احترامی
کنم. هرگز چنین کاری نکرده ام و نمیکنم. این در حوزه من نیست ولی این اتفاق باید درست شود. سال بعد یا ۱۰ سال
بعد که باشم و مربی گری کنم، اگر نتوانم، نمیآیم. این مبنی بر این نیست که به رسانه های عزیز بی احترامی میکنم، نه!
به خاطربرنامه ریزی استقلال است که باید در فوتبال ما درست شود.
ســرمربی استقلال درباره اینکه پس از تغییرات در مدیریت باشگاه از فضای ایجاد شده چطور برای نتیجه گیری در
هفته های پایانی استفاده میکند؟ گفت: هر تیمی متحدتر باشد، قطعا نتایج بهتری میگیرد، نه فقط برای جام گرفتن،
در هر جایی گروهی بهتر شود، موفقتر است. آتیال حجازی و پدر مرحومش یک نام پرافتخار برای باشگاه هستند و افتخار
داریم که کنار ما حضور دارد. حضور آقای علی عسکری و سردار شهریاری در این مدت نشان داده که تیم، باشگاه و این
مالکیت برای آنها اهمیت دارد. میتوانیم کارهایمان را انجام دهیم و صحبتهای خوبی انجام دادیم. آینده در دستان این
عزیزان است و دوست داریم که این تیم استقلال بتواند بهترین نتایج را بگیرد. هیچ قولی نمیتوانیم بدهیم مگر اینکه تا
آخرین لحظه تلاش کنیم. طی جلساتی که با آقای سمیعی داشتیم قرار شد که از هفته آینده بحث تمدید قراردادها با
بازیکنان را داشته باشیم.نکونام درباره اینکه چه صحبتی با هواداران استقلال دارد تا از تکرار اتفاق زشت بازی سپاهان
و پرســپولیس جلوگیری شــود؟ گفت: تقابلی نداریم، ما همه از یک کشوریم و با
هم دوست هستیم. اتفاقی که افتاد را باور کنید و قسم میخورم که گوش نکردم.
من را میشناسید که صادقانه صحبت میکنم. هرکسی اگر اشتباهی میکند باید
تاوان آن را بدهد. نمیتوان منکر رویکرد هواداران ما شــد. بازی قبلی خودم روی
سکو بودم، هواداران رقیب به من بی احترامی کردند ولی باید این را بپذیریم چون
متاســفانه در فوتبال ما وجود دارد. در مــورد اتفاقی که افتاده نمیتوانم صحبتی
داشته باشم ولی در مورد هواداران خودمان دوست دارم با لباس آبی و هر چیزی
که دارند ورزشــگاه کامال آبی باشــد تا به امید خدا بتوانیم یک بازی خوب انجام
دهیم و به موفقیت برسیم.
»آرمین سهرابیان و رافائل سیلوا به بازی فردا میرسند؟« سرمربی استقلال در
پاســخ به این سوال گفت: این هفته خداراشکر با ما تمرین کردند و امروز آخرین
تمرین را داریم. قطعا کنار ما هستند، اینکه بازی کنند یا نه به شرایط بازی بستگی
دارد ولی هر دو کنار ما هستند.
نکونام درباره اینکه کوپال ناظمی داور بازی فرداســت هم گفت: ایشــان داور
واقعا خوب و داور شــناخته شــدهای هستند ولی اشتباه فاحشی برای ما افتاده و
آن هم دقیقه ۹۱ یک خطای اشتباه در بازی فولاد و مس رفسنجان بود که تیمم
گل مســاوی را دریافت کرد. در کل ایشان داور خوبی هستند ولی این نگاه وجود
دارد چون آخرین باخت استقلال ، با حضور ایشان بوده و روی اشتباهی بوده که
قطعا ناخواســته بود. نگاه ما تا فردا مثبت اســت و همه چیز را در بازی میبینیم.
مــن خودم فوتبال بازی کرده ام. دیدیــد که من یک بازی را ۲ بر صفر باختم و با
اینکه اشــتباه داوری وجود داشت، هیچ اعتراضی نکردم. با همان داور یک بر صفر
برنده شدیم و اعتراض شدیدی کردم. فوتبال و داوری را میفهمم، نه اینکه داوری
بلد باشم. جســارت میکنم، داوران عزیز که قضاوت میکنند میدانیم که چطور
داوری میکنند. دوســت داریم داوران بهترین عملکرد را داشته باشند و هر تیمی
که لیاقت دارد برنده شود. این تنها خواسته ماست و فکر نمیکنم خواسته زیادی
باشــد. داوری ها در این چند هفته طوری بوده که نمیشود اعتراض نکنیم و همه
میبینند که چه اتفاقاتی افتاده است. نگرانیم ولی به همه داوران اعتماد میکنیم.
نکونام درباره اینکه ذوب آهن با آمار خوبی به بازی استقلال رسیده گفت: آمار
برای رسانه یا افرادی که کارهای آنالیز را انجام میدهند جذاب است ولی در فوتبال
دو تیم با هم بازی میکنند و هر تیمی بهتر باشد برنده میشود.
سرمربی استقلال در مورد اینکه از ابتدای فصل به سبک بازی تیمش انتقاد شده،
گفت: من هر کاری که دلم بخواهد انجام میدهم. صد درصد. تا هر موقع که بخواهم.
نکونام در پاســخ به این سوال که برای شــما در این برهه مهم است که چه
کسی مدیرعامل استقلال شود؟« گفت: من تابع باشگاه هستم و اتفاقات خوبی باید
برای تیمم و بازیکنانم بیفتد؛ همین خواســته فوتبالی است و چارچوب همه چیز
مشخص است.سرمربی استقلال در خصوص اینکه آیا با شهریاری جلسه ای داشته یا
خیر؟ گفت: اینها کارهای مدیریتی است و چیزی نیست که من بخواهم ورود کنم.
باشگاه درخواســت داشته از بازیکنان امضای تسویه حساب بگیرد، این روی
عملکرد بازیکنان تاثیر میگذارد؟« نکونام در پاسخ به این سوال گفت: هیچ تاثیری
نمیگذارد، خیالتان راحت!
او در مورد احتمال تغییر نام باشگاه استقلال گفت: چیزهایی میگویید که دست
من نیســت و نمیتوانم به آن ورود کنم. الان نمیتوانم چیزی بگویم، مسئولان و
مدیریت باشگاه باید تصمیم بگیرند. بالاخره استقلال برای ایران است و هر تصمیمی
بگیرند ما تیممان استقلال است و با افتخار زیر پرچمش بازی میکنیم و زحمت
میکشــیم.یک خبرنگار از نکونام سوال کرد که دوست دارد تیمش با اختلاف کم
برنده شود یا با اختلاف زیاد؟ یک خبرنگار دیگر هم اعلام کرد که میخواهد این
ســوال را تکمیل کند که نکونام گفت: پس با هم هماهنگ کرده اید! ما از ابتدای
فصل عادت داریم. یکســری چیزها مشخص میشود. مهم نیست، از ابتدای فصل
دیدید که اســتوار هستیم و ایستاده ایم.در پایان از سرمربی استقلال پرسیده شد
که »فلســفه فوتبال جواد نکونام چیســت؟« او در پاسخ گفت: دو تیم با هم بازی
میکنند، یک تیم برنده میشود، من دوست دارم در تیمی باشم که برنده میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *