مسکن تهران در مهرماه 1.2درصد گران شد، اجاره 7درصد

تازهترین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهرماه از افزایش ۱.۲درصدی میانگین قیمت مسکن در پایتخت حکایت دارد درحالیکه تعداد معاملات نسبت به ماه قبل ۱۰.۲درصد کاهش پیدا کرده است. گزارش «تحولات بازار معاملات مســکن شــهر تهران در مهرماه ســال »۱۴۰۱بر اســاس آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مســتغلات کشور توسط اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شد. بر اساس این گزارش، در مهر امسال، تعداد آپارتمانهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به ۵۴۱۶واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل ۱۰.۲درصد و نسبت به ماه مشابه
سال قبل یک درصد کاهش نشان می دهد. همچنین در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مســکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شــهر تهران معادل ۴۳میلیون و۷۲۵هزار تومان بوده که از افزایش ۱.۲درصدی نســبت به ماه قبل حکایت دارد.
حجم معاملات مسکن
بررســی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در این ماه نشــان می دهد که واحدهای تا عمر ۵ســال با سهم ۲۸.۶درصدی، بیشترین سهم را از معاملات به خود اختصاص دادهاند. باوجوداین، ســهم مذکور در مقایسه با مهرماه سال قبل حدود ۴.۴واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهــای با عمر بالا در گروههــای ۱۱تا ۱۵و بیش از ۲۰ سال ساخت افزوده شده است.توزیع تعداد معاملات انجام شده برحســب مناطق مختلف شهر تهران در مهرماه سال ۱۴۰۱ حاکی از آن اســت که از میان مناطق ۲۲گانه شــهر تهران، منطقه ۵با سهم ۱۵درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعهنامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۱۰و ۲به ترتیب با ســهمهای 9.۳و ۸.۷درصدی از کل معاملات در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *