مقاصد صادراتی اصالح می‌شوند

ســعیده محمد – ایده روز | این روزها خبرهای خوبی به اقتصاد ایران مخابره میشــود؛ خبرهایی که نوید بخش روزهای بهتر برای
آینده تجاری، صنعتی و تولیدی کشور است.

برگزاری نمایشگاه ایران اکسپوی 2024 که با استقبال وسیع تجار و تولیدکنندگان خارجی روبه رو شد،
برپایی دومین اجالس بین المللی ایران و آفریقا که توانست بازار آفریقا را به تجار ایرانی معرفی کند و همچنین
فعالان اقتصادی آفریقا را با ظرفیتهای کم نظیر ایران آشنا نماید، از جمله خبرهای مثبتی است که جامعه
فعالان اقتصادی در محافل خود بیان میکنند و پیگیر آن هستند.
در کنار این موارد باید به کاهش نرخ ارز و افزایش ارزش پول ملی کشــورمان هم اشــاره کرد. طی یک
هفته اخیر، ایران میزبان مقامات اقتصادی و سیاسی بیش از 100 کشور از آفریقا، آسیای میانه، حوزه خلیج
فارس، اروپا و… بوده اســت. نمایندگان این کشــورها در مذاکرات و گفتوگو با مقامات سیاسی و اقتصادی
بخش خصوصی و دولتی کشــورمان تأکید داشــتند که با وجود شــدیدترین تحریمها علیه ایران، خواهان
همکاری مشترک هستند. تحریم کنندگان ایران به دنبال آن بودند با فشارهایی که وارد میکنند، اقتصاد
کشورمان منزوی و تضعیف شود. اما نمایشگاه ایران اکسپو و حضور گسترده سرمایه گذاران و تجار خارجی
نشان داد که ایران برای اکثر کشورها قابل تحسین است و آنها قصد دارند همکاریهای خود را قوت ببخشند.
از روز شــنبه هفته جاری و همزمان با آغاز به کار ششمین نمایشگاه بین المللی توانمندی های صادراتی
ایران رســانه های معاند و آنهایی که پیشرفت و توسعه ایران را نشانه گرفتند، از استقبال وسیعی که از این
نمایشگاه و ظرفیتهای تولیدی و تجاری ایران شده است، عصبانی هستند و حتی حضور
نمایندگان برخی از کشورها در ایران را زیر سؤال میبرند. طی این روزها که تجار و بازرگانان
از کشورهای ترکیه، زیمبابوه، سریالنکا، عربستان، امارات، کره شمالی، غنا و… به ایران آمدهاند
از پیشــرفتهای اتفاق افتاده درایران با وجود شدیدترین تحریمها، متحیر شدند و فعالیت
تولیدکنندگان داخلی را تحسین میکنند. بخش قابل توجهی از تجار خارجی که به ایران
آمدند، اعتقاد دارند که وارد یک کشــور قدرتمند و با صالبت شــدند چرا که در برابر رژیم
اشغالگر قدس ایستادند و اجازه ندادند که رژیم صهیونیستی حرفی برای گفتن داشته باشد.
حضور 2 هزار تاجر خارجی
عباس علی آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران حاضر شد و درباره
ششــمین نمایشــگاه بین المللی توانمندی های صادراتی ایران )اکسپو ۲۰۲۴( که توانسته
برای تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی کشورمان فرصت سازی کند، گفت: در این نمایشگاه
نمایندگانی از ۱۰۰ کشــور دنیا و بیــش از ۲ هزار تاجر خارجی حضور دارند.وزیر صنعت،
معدن و تجارت با اشــاره به اینکه برگزاری نمایشــگاه ایران اکسپو در راستای تحقق شعار
سال، توسعه صادرات و ارزآوری است، افزود: قصد ما اول از برگزاری این نمایشگاه، معرفی
دستاوردها به کشورهای دیگر و اعالم آمادگی تعامل با سایر کشورهاست زیرا بعضی از این
کشورها تولیدات ما را نمیشناسند و باور نمیکنند که این محصوالت در ایران تولید میشود.
نیازمند نقشه راه هستیم
وزیر صمت ادامه داد: کشــورهایی شریک تجاری ما هستند که از ما کاال بخرند و ما به
آنها کاال خواهیم فروخت، ضمن اینکه بسیاری از بازارها برای ما وجود دارد که ما بهدنبال
اصالح مقاصد صادراتی هستیم. وی اضافه کرد: کم و کاستیهایی از بعد از انقالب تاکنون
وجود دارد که باید رفع شــود، هر چند اقداماتی در این عرصه صورت گرفته اســت. برای
تحقق جهش تولید هر کاری انجام دهیم، کامل نیست و حدی بر اقدامات این موضوع وجود
ندارد که نیازمند نقشه راه هستیم.
اولویتهای تخصیص ارز
وزیر صنعت، معدن و تجارت اولین موضوع تحقق شــعار سال را بحث تأمین ارز عنوان
کــرد و گفت: با اختصاص ارز باید نیازهای تولید را رفع کرده و صادرات را توســعه دهیم.
همچنین اولویت تخصیص ارز با شرکتهایی است که ارزآوری بیشتری برای کشور داشته
باشــند و در جهت تحقق شعار ســال اقدام به صادرات کنند. اگر شرکتی بر ساخت داخل
تمرکز کند، میتواند از ابزارها و خدمات وزارت صمت بهرهمند شود. همچنین هر شرکتی
ارز کمتر و بهرهوری بیشتری را با استفاده از شرکتهای دانشبنیان داشته باشد در اولویت
تخصیص ارز بوده که این امر توسط دستگاههای زیر مجموعه وزارت صمت رصد میشود.
توسعه صندوقهای پروژه
علی آبادی، تکمیل ســرمایهگذاریهای ناقص و راهانــدازی بنگاههای ناقص را از دیگر
اولویتهای این وزارتخانه بیان کرد.وی با بیان اینکه یکی از مهمترین مسائل در تحقق شعار
سال اســتفاده از مشارکت مردم در سرمایهگذاری است، گفت: باید بتوانیم از سرمایههای
خرد مردم استفاده کرده و پتانسیلهای بزرگ را ایجاد کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *