موتور بخش مسکن یک هُل می خواهد

بازار مسکن دست کم با 1۳4بخش اقتصادی رابطه ی پسین و پیشن دارد که رونق آن می تواند اقتصاد کشور را به حرکت درآورد؛ در این خصوص دولت سیزدهم طرح نهضت ملی مسکن را کلنگ زده و تاکنون برای 1.5میلیون واحد زمین تامین کرده اما کارشناسان، مسئولان و نمایندگان مجلس از عملکرد سیســتم بانکی در تزریق منابع به این پروژه گله مند هستند. عدم تخصیص اعتبارات و تسهیلات به بخش مسکن، انتقاد کارشناسان، مسئولان و نمایندگان مجلس را در پی داشته اســت. «بانک مرکزی امسال باید حدود 480هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت مسکن ارائه می کرد اما اکنون کمتر از۳0هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شده اســت». این صحبت را مجتبی یوسفی ـ عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرده و گفته اســت: حدود 50تا 60 درصد هزینه سبد خانوار در شهرهای بزرگ به حوزه مسکن اختصاص پیدا می کند. فعالان صنعت ســاختمان هم از بی توجهی به موضوع تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن گله مند هستند. چند روز قبل سید محمد مرتضوی ـ رییس کانون انبوهسازان در این خصوص به ایسنا گفت: متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن بعضا توان پرداخت آورده ندارند و بانکهایی که باید به این پروژه وام بدهند از بخش مســکن گریزانند؛ در این شرایط انبوهسازان پیشنهاد تامین منابع این طرح را دادند که از ســوی وزارت راه و شهرسازی چندان مورد استقبال قرار نگرفت.برخی کارشناسان، کمکاریهایی که در گذشته در بحث تولید مسکن صورت گرفته را دلیل مشکلات بازار مسکن می دانند. از سال 1۳۹۲به بعد بخشهای عمرانی و مســکن دچار رکود شدند که طی سالهای گذشته این مشــکل به طور کامل برطرف نشــد. بر اساس پروانه های ساختمانی صادر شده، اوایل دهه ۹0سالیانه حدود ۹00 هزار واحد مسکونی در کشور تولید می شد که در ادامه روند نزولی به خود گرفته است. سال 1۳۹8برای ۳60هزار واحد مسکونی پروانه صادر شد. سال 1۳۹۹این عدد به 460هزار واحد رسید و سال 1400تعداد 5۲0هزار واحد پروانه صادر شد. از جمله دلایل رشــد پروانه ها در سالهای 1۳۹۹و 1400می توان به دو طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن اشاره کرد. در سالهای 1۳۹5و 1۳۹6سهم مسکن از هزینه خانوار 44درصد اعلام شد، در سال 1۳۹7به 46.8درصد رسید و ســال 1۳۹8برابر با 4۹.۹درصد بود. طبق بررسی های صورت گرفته و تحلیل داده های بدست آمده از سامانه های ملکی تخمین زده می شود که این عدد در سالهای1۳۹۹و 1400نیز افزایش چشــمگیری داشته به گونه ای که در حال حاضر گفته می شود بیش از 50درصد از هزینه خانوار خرج هزینه مسکن می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *