نگرانی برای ماموریت سخت

محمود رضایی ایده روز | تیمهای کشتی آزاد و فرنگی با کسب ۱۱ سهمیه و همچنین سهم ۳۶.۶ درصدی از سهمیه های کاروان ورزش ایران امیدوارند بتوانند از آزمون سخت مبارزه با رقیبان مطرح سربلند بیرون بیایند

پرونده کشتی ایران برای حضور در مهمترین آوردگاه ورزشی جهان با کسب ۱۱ سهمیه بسته شد. تیم ملی کشتی
فرنگی با هدایت حسن رنگرز زودتر از آزادکاران به ۶ سهمیه کامل رسید و حالا قرار است شاگردان رنگرز با ترکیب کامل
به این مســابقات اعزام شوند، اما در کشتی آزاد شرایط طور دیگری پیش رفت، شاگردان محسن کاوه برخلاف المپیک
توکیو این بار با ۵ کشتیگیر در المپیک حضور پیدا میکنند.
تیم ملی کشتی آزاد ایران با رحمان عموزاد در ۶۵ کیلوگرم، حسن یزدانی در ۸۶ کیلوگرم، امیرحسین زارع در ۱۲۵
کیلوگرم در اولین گزینشی المپیک که مسابقات جهانی ۲۰۲۳ بلگراد بود صاحب سهمیه المپیک شد. در دومین مسابقه
گزینشی المپیک در قاره آسیا، یونس امامی در ۷۴ کیلوگرم و امیرعلی آذرپیرا در ۹۷ کیلوگرم موفق به کسب سهمیه
المپیک شــدند. آخرین مسابقه گزینشی المپیک هم در استانبول برگزار شد اما علیرضا سرلک نتوانست کار نیمه تمام
کشتی آزاد را تمام کند و در وزن ۵۷ کیلوگرم، با شکست مقابل حریفان خود سهمیه المپیک را از دست داد. البته پیش
از این هم پیش بینی شده بود که سرلک کار سختی در این مسابقات دارد و شاید نتواند از پس سهمیه المپیک بربیاید.
مهمترین چالش کشتی آزاد برای آوردگاه پاریس
طبق چرخه انتخابی تیم ملی کشتی آزاد، ملی پوشان در مسابقات مختلف روی تشک رفتند تا در نهایت ۵ کشتیگیر
ســهمیه حضور در المپیک را به دســت بیاورند. طبق چرخه انتخابی آزادکارانی که در مسابقات گزینشی قاره آسیا هم
صاحب ســهمیه شــدند، کشتیگیر ایران در المپیک پاریس خواهند بود. اما از بین این ترکیب ناقص اصلیترین مشکل
کادر فنی ابهام در وزن ۸۶ کیلوگرم است. حسن یزدانی آبان ماه سال گذشته کتف مصدومش را به تیغ جراحان سپرد.
جراحی یزدانی در سال منتهی به المپیک نگرانیهای زیادی برای اهالی کشتی به وجود آورد تا حدی که علیرضا دبیررئیس فدراسیون کشتی این کار را پرریسک خواند.

یزدانی مدتهاست که در اردوی تیم ملی حاضر نیست و مدت کوتاهی است تا
تمرینات را به صورت اختصاصی در جویبار پیگیری میکند، البته قرار بود به اردوی
در حال برگزاری تیم ملی اضافه شود اما درمان کارهای دستش این موضوع را به
تعویق انداخته و قرار است از ماه بعد به اردوی تیم ملی اضافه شود.
در کنار تمام اتفاقاتی که برای حسن یزدانی در سال منتهی به المپیک رخ داد،
دیوید تیلور رقیبت ســنتی و دیرینه او هم نتوانست در المپیک پاریس حضور
پیدا کند و با باخت مقابل حریف جوان خود آرون بروکس برای همیشه از دنیای
قهرمانی خداحافظی کرد و به عرصه مربیگری وارد شد.
طبیعتاً نبود گربه ســیاه یزدانی فرصت خوبی بــرای او به وجود آورد تا بتواند
طالی المپیک پاریس را از آن خود کند؛ چرا که در تمامی این سالها تیلور رقیب
جدی یزدانی بود و نمیتوانســت از پس آن بربیاید و حالا با نبود این کشــتیگیر
بخت برای کســب سومین مدال المپیک و همچنین دومین مدال طلای المپیک
به حسن یزدانی رو کرده تا بتواند نام خود را در کشتی آزاد ماندگار کند. البته در
شرایطی که کتف آسیب دیده اش سر یاری با او داشته باشد.
کامران قاسمپور هم دیگر نماینده پرابهام کشتی آزاد است؛ او با وزن ۹۷ کیلوگرم
و طبق چرخه انتخابی تیم ملی به اردو اضافه شــده بود، اما شکســت دوباره او در
مســابقات رنکینگ دار کرواسی مقابل اسنایدر اهالی کشتی را پیش از گذشته به
این باور رساند که فیزیک قاسمپور مناسب این وزن نیست.
او که سالها پشت سر یزدانی بود و به ناچار تغییر وزن داده بود، توانست در وزن
۹۲ دو مدال جهانی در کارنامه خود ثبت کند، اما از آنجا که این وزن غیرالمپیکی
بود کامران باز هم مجبور به تغییر وزن شد و در وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی گرفت اما
نتوانست در این وزن با وجود اینکه خوب کشتی میگرفت و فن میزد از پس مدعیان
این وزن بربیاید.حالا با وضعیت مبهم حسن یزدانی در وزن ۸۶ کیلوگرم، قاسمپور
سودای بازگشت به وزن قبلی خود را در سر دارد و این روزها هم در تمرینات تیم
ملی سخت تمرین میکند و به لحاظ بدنی و وزنی هم شرایط قابل قبولی دارد. او
منتظر اســت تا تکلیف حسن یزدانی در مسابقات رنکینگ دار مجارستان که ۱۷
تا ۲۱ خردادماه برگزار میشود، مشخص شود و در صورتی که کتف حسن در آن
مسابقه یاری نکرد و از نظر بدنی هم شرایط نامناسبی داشت، جایگزین یزدانی در
المپیک پاریس شــود.این دو موضوع مهم چالش پیش روی کشتی آزاد در فاصله
دو ماه مانده به المپیک پاریس است و باید دید در نهایت کادر فنی چه تصمیمی
میگیرد، در مابقی اوزان تقریباً شرایط خوب است و تیم ملی کشتی آزاد که اتفاقاً
از ســال گذشــته روزهای پرفراز و نشیبی هم داشت با ۵ کشتیگیر راهی پاریس
میشود. پیش از این هدایت تیم ملی برعهده پژمان درستکار بود، او بعد از مسابقات
جهانی به دلیل عملکرد ضعیف تیم ملی از سمت خود استعفا داد و رئیس فدراسیون
کشتی هم با وجود اینکه یار غار او محسوب میشود، با این استعفا موافقت کرد و
پس از آن هدایت تیم ملی به محسن کاوه مدیر تیمهای ملی که اتفاقاً در ترکیب
تیم هم حضور داشت سپرده شد.کشتی فرنگی نسبت به سایر رشتههای ورزشی
و از جمله کشــتی آزاد شرایط خوبی دارد. شاگردان رنگرز موفق به کسب تمامی
ســهمیه ها برای حضور در المپیک شدند. در کشتی فرنگی، در وزن ۶۰ کیلوگرم
مهدی محســن نژاد در مسابقات جهانی بلگراد با شکست در مرحله رده بندی در
جایگاه پنجم قرار گرفت اما به سهمیه المپیک رسید.
در وزن ۶۷ کیلوگرم محمدرضا گرایی دارنده مدال طلای المپیک در مسابقات
جهانی بلگراد به مدال نقره رسید و توانست سهمیه این وزن را از آن خود کند. در
وزن ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم محمدهادی ساروی و امین میرزازاده در مسابقات جهانی
بلگراد صاحب مدال طلا شدند و به سهمیه المپیک رسیدند.
در دو وزن ۷۷ و ۸۷ کیلوگــرم هم با تصمیــم کادر فنی، امین کاویانی نژاد و
علیرضا مهمدی به مسابقات گزینشی المپیک در قاره آسیا اعزام شدند تا کار ناتمام
کشــتی فرنگی را تمام کنند، این دو کشــتیگیر هر دو در این مسابقات موفق به
کسب سهمیه المپیک شدند و به این ترتیب شاگردان رنگرز با کسب ۶ سهمیه به المپیک پاریس راه پیدا کردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *