هدف گذاری چهار ساله برای کاشت یک میلیارد نهال

رییــس ســازمان منابع طبیعــی و آبخیزداری کشــور از هدف گذاری چهارســاله برای کاشت یک میلیارد نهال در کشور خبر داد. به گزارش وزارت جهاد کشــاورزی، عباسعلی نوبخــت در دومیــن جلســه ســتاد نهضت
مردمی تولید و کاشــت یک میلیــارد نهال که به صورت ویدئوکنفرانس بــا مدیران کل منابع طبیعی استانها برگزار شــد، افزود: دنیا امروز توجه ویژهای به موضوع جنگل کاری داشــته و کشورهایی نظیر چین کاشت ۷۰ میلیارد نهال،عربســتان ۱۰ میلیــارد، ترکیه و پاکســتان به ترتیــب ۵.۴ و ۱۰ میلیارد نهــال را در بازه های زمانی مختلف برای کاشت هدف گذاری کرده اند. معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در این میان کشورمان مستثنی از این موضوع نیست و ایران نیز به مدت چهار سال تولید و کاشت یک میلیارد نهال را در دستور کار قرار داده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *