هزینه کردن در ورزش سرمایه گذاری است

محمود رضایی ایده روز | رئیس جمهوربا تاکید بر اینکه هزینه کردن درورزش سرمایه گذاری است گفت: اعتقاد داریم هزینه درورزش
باعث افزایش سلامت ، نشاط و شادابی در جامعه می شود و سرمایه گذاری برای آینده است.

حجت الاسلام والمســلمین ابراهیم رئیسی در مراسم تجلیل از مدال آوران و قهرمانان ورزش ایران در سال ۱۴۰۲
که صبح امروز ســه شــنبه – ۱۸ اردیبهشــت – در سالن سران اجلاس برگزار شــد، گفت: خرسندم از این که در جمع
قهرمانان، مربیان و دست اندرکاران ورزش، مدال آوران عزیز هستم که برای کشور عزت آفریدند. از همه شما صمیمانه
تقدیر و تشکر می کنم.
وی ادامه داد: ورزش امری ضروری است و توسعه ورزش توسعه سلامت ، امید، نشاط اجتماعی، انسجام ملی در جامعه
اســت. قهرمانان پیشتازان ایجاد امید و غرور ملی هستند. حقیقتا ایستادن قهرمان بر سکوی قهرمانی و اهتزاز درآمدن
پرچم ایران دل مردم را شاد می کند و این شادی بسیار ارزشمند است و قیمت ندارد.
رئیس جمهور در ادامه صحبت هایش گفت: مردم شــاد می شــوند وقتی عزیزی بر سکوی قهرمانی قرار می گیرد. از
اینجاســت که باید بر گســترش ورزش قهرمانی تاکید کرد و زیر ساخت های لازم برای توسعه ورزش قهرمانی را فراهم
کرد تا قهرمانان ما دغدغه ای جز حضور در میادین و قهرمان شدن نداشته باشند. تمام خواسته ها و الزامات و اقتضائات
ورزش قهرمانی باید فراهم شود.
ابراهیم رئیسی بر اهمیت سایر حوزه های ورزش هم تاکید کرد و گفت: ورزش همگانی و ورزش حرفه ای بسیار مهم
و با اهمیت است. ورزش بانوان که افتخارات بزرگی در این سال ها آفریدند و حضورشان باعث افتخار است هم باید تداوم
داشته باشد. ورزش روستایی هم باید مورد اهمیت قرار بگیرد تا بسیاری از مشکلات روحی و روانی در جامعه حل شود
و سلامت مردم را تضمین کند.
وی ادامه داد: ورزش ما امتیازش این است که با فتوت و مردانگی همراه است و با ارزش های دینی و ارزش های الهی

بین قهرمانان همراه است. این زیبایی وصف ناپذیری به قهرمانی می دهد. احساس
مسئولیت برای یک قهرمان و یک ورزشکار ما امر بسیار مهمی است. این احساس
مسئولیت پذیری نسبت به جامعه مسلمین و نسبت به مظلومان همان روحیه ای
است که تختی ها و شهدای با فضیلت ورزش به ما آموختند.
رئیســی ادامه داد: بالاترین ســکوی قهرمانی از آن کسی است که مقابل رژیم
صهیونیســتی ایستادگی کرده اســت و حاضر به مسابقه با این رژیم کودک کش
نشــده است. این بالاترین ســکوی قهرمانی است که یک حضور الهام بخش برای
عصرها و نســل هاست. قهرمانی و ورزش ما همراه با داشته های عقیدتی است و
فریاد کشیدن بر سر ظالم و ستمگر است. اینها به ورزش و قهرمانی معنا می دهد
که بسیار حائز اهمیت است.
رئیس جمهور ادامه داد: نکته مهم آن است که شما جلوه ما می توانیم هستید.
کســانی که به هر دلیلی اعم از ناتوانی جسمی و نبودن برخی امکانات مشکلاتی
دارند با اراده می آیند و قهرمان ملی می شوند. اینها جلوه های توانستن است و ما
می توانیم را معنا می کند. همچنان که شهدا در میادین نبرد به ما آموختند ما می
توانیم. شما هم در عرصه های مختلف توانایی تان را ثابت کرده اید.
وی افزود: تجلیل باید امری مداوم باشد و همواره صورت بگیرد. این توجه همواره
امری مورد تاکید است که نباید بسنده به این جلسه شود. امروز در وزارت ورزش،
آقای وزیر و معاونان و مدیرانشان همت دارند که از ورزش حمایت کنند. دولت هم
حمایت از ورزش را در دســتور کار دارد. ابتدای کارم به قهرمانان تاکید کردم که
هم باید نگاه مدیریتی در ورزش باشــد و هم افرادی در ورزش باشند که شناخت
خوبی از این حوزه داشته باشند. هم سجادی و هم هاشمی از این مجموعه هستند
و ورزش را می شناسند. دوستان از من خواستند که یک مقام سیاسی در ورزش
نگذاریم که زمان ببرد تا ورزش را بشناسد. خوشحالیم که آقای هاشمی عمیقا با
ورزش آشناست و گام های موثری در جهت رفع مشکلات برداشته است.
وی ادامه داد: از نکات مهم که باید به آن اشــاره کنم باشــگاه ها هستند که به
دست خود ورزشکاران، پیشکسوتان و قهرمانان سپرده شده اند. این از رهنمودهای
حکیمانه رهبر معظم انقلاب است که باید طرح های ورزشی توسط خود قهرمانان
به سرانجام برسد و دولت هم حمایت کند. این را همیشه در جلسات تاکید کرده
ام. کار دولت هدایت و حمایت و نظارت است.ابراهیم رئیسی ادامه داد: عدالت همه
جا و در همه حال نیاز است. براساس آمایش سرزمینی توسعه تجهیزات در دستور
کار است که باید مناطق مختلف شناسایی شوند. مردم باید احساس کنند که توزیع
امکانات با عدالت صورت می گیرد. استعدادیابی و توجه به نگه داشت استعدادها و
پرورش آنها بسیار مهم است. این اتفاق جامعه را امیدوار می کند که بدانند به آنها
توجه می شــود. همه زیرساخت ها برای ورزشکاران است. کاری که در فدراسیون
ها و وزارت ورزش، کمیته المپیک و همه بخش ها انجام می شود برای این است
که ورزشکاران بتوانند کارشان را با نشاط و انگیزه دنبال کنند و ما در حوزه ورزش
گام های موثری برداریم.
وی افزود: تولیدات ورزشــی و اقتصاد ورزش هم باید در کنار همه موارد مورد
توجــه قرار گیرد. باید این اقتصاد در خدمت ورزش باشــد. منفعت طلبی و زیاده
خواهی را باید محکوم کرد. همه این موارد باید در خدمت ورزشکاران باشد. تولیدات
ورزشی نباید در میدان سودجویی و سوداگری بیافتد. نمی گویم سود نبردند اما با
نگاه ارتقای کیفیت باید توجه شود.حجت الاسلام رئیسی ادامه داد: ما افتخار می
کنیم که در ســال گذشته بیش از ۱۰۰۰ مدال رنگارنگ کسب کرده اند و افتخار
آفریده اند. نقش مربیان و معلمان در این موفقیت زیاد است که باید صمیمانه از آنها
تقدیر و تشکر کنم. پیشکسوتان هم نباید در ورزش مورد کم توجهی قرار بگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *