همین بازیکنان بی کیفیت چند هفته دیگر۵۰ میلیارد تومان میخواهند!

محمود رضایی ایده روز | کارشناس فوتبال با بیان اینکه کیفیت دیدار های هفته ۲۵ لیگ برتر بسیار ضعیف بود، گفت:
اصال بار فنی وجود نداشت و »افتضاح« بود اما همین بازیکنان بی کیفیت چند هفته دیگر ۵۰ میلیارد تومان میخواهند.

تیمهای فوتبال پرسپولیس و سپاهان چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت و در هفته بیست و پنجم لیگ برتر رو در روی هم قرار گرفتند که
این بازی در پایان با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید تا سرخها فرصت رسیدن به صدر جدول را از دست دهند.
اسماعیل حاللی کارشناس فوتبال در رابطه با این بازی اظهار داشت: یکی از ضعیفترین و بی کیفیت ترین بازیها را شاهد بودیم
و اصالً هیچ بار فنی در این دیدار وجود نداشت. تنها این بازی به این صورت نبود و در دیدار تراکتور و استقالل هم هیچ نکته مثبتی
را شاهد نبودیم و کامالً کِسِ ل کننده و حوصله سر بود. تا ۵ هفته دیگر که مسابقات به اتمام میرسد، همین بازیکنانی که با رقمهای
نجومی ،۴۰ ۵۰ میلیارد تومان در زمین حضور داشتند خواستار دریافت رقمهای بیشتری هم از باشگاههای خود میشوند.
دیدارهای این هفته افتضاح بود
او ادامــه داد: بایــد از بازیکنان پرســید آیا طبق رقمهایی که دریافت میکننــد، کیفیت هم دارند؟ مــن از واژه »افتضاح« برای
دیدارهــای هفتــه ۲۵ اســتفاده میکنم. حیــف وقت و زمانی و هزینه اســت که هواداران برای تماشــای بازیها بــه کار بردند. از
لحاظ فنی دیدارها موردی نداشــتند که بخواهم به تحلیل آنها بپردازم ولی پرســپولیس اگر به دنبال قهرمانی اســت نباید به این
صورت به مصاف حریفان برود. من که در بازی با سپاهان هیچ حملهای را از بازیکنان پرسپولیس تماشا نکردم.
اگر همین طور پیش رود پرسپولیس قهرمان نمیشود
پیشکســوت پرســپولیس در رابطه با دیدار این تیم با نساجی تصریح کرد: نساجی، با پیروزی خارج از خانه برابر ذوب آهن روحیه
بســیار باالیی دارد و با توجه به اینکه این تیم برای فرار از منطقه ســقوط باید از دیدارهای باقی مانده خود نهایت امتیازات را کســب
کنند، پرســپولیس در ورزشــگاه شهید وطنی کار سختی دارد. اگر نمایشی که در بازی با سپاهان شاهد بودیم در ادامه مسابقات هم
همینطور باشــد همین پرسپولیس نمیتواند قهرمان شــود.او افزود: اگر بازیکنان در لیگ کیفیت نداشته باشند باعث ضربه خوردن
تیم ملی نیز میشــود و امثال همین نفرات باعث میشــوند تا ما در مقابل کشــورهایی مانند قطر نتیجه را واگذار کنیم. بازیکنان در
اصل فوتبال بازی کردن بلد نیســتند و حیف پولهایی که صرف آنها میشــود.حاللی در پایان خاطر نشان کرد: امیدوارم پرسپولیس
مثل دیدارهای گذشــته خود باز بتواند نمایش زیبایی داشــته باشــد. ما جام حذفی را به شکل کامالً بچه گانه از دست دادیم تیمی
کــه دو بــار از حریــف خود جلــو بود اما روی عدم تمرکز بــازی را واگذار کرد تا یکــی از جامها از بین رود. کادر فنی پرســپولیس
بایــد از لحــاظ روحــی و روانی بازیکنان را آماده این ۵ هفته مهم و حســاس کند، تمرکز در تیم از بین رفتــه و بازیکنان با آرامش
در زمین بازی نمیکنند، باید امید در تیم را حفظ شود تا هواداران پرسپولیس خوشحال شوند و قهرمانی از آن این تیم گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *