پشت صحنه ابطال بخشنامه جنجالی زمین و مسکن

طی چند روز گذشته بخشــنامه زمین و مسکن ابطال شد. بر اساس این بخشنامه دیگر کارمندان این سازمان زمین دریافت نخواهند کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه تبعیض آمیز سازمان ملی زمین و مسکن در خصوص واگــذاری اراضی بــه کارکنان این سازمان را باطل کرد. سرپرســت معاونــت حقوقــی، نظــارت همگانی و امور مجلس ســازمان بازرسی کل کشور درخواســت ابطال بخشــنامه شماره سازمان ۱۴۰۰/۲/۷ مورخ ۶۰۰/۱۴۰۰/۷۵۵۷ ملی زمین و مســکن را داشته است که برای واگذاری اراضی به همکاران آن سازمان ارزش بیش ازیک ســوم هزینه ساخت را تجویز نموده اســت، در صورتی که این ارزش برای ســایر متقاضیان یک سوم لحاظ شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *