پیشبینی مهم از نرخ تورم در سال آینده

سید محمد قیصری – ایده روز – محدوده قدرت نمایی نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ چیست؟ ۳۵ درصد یا ۴۵ درصد؟

افزایش نرخ تورم در سالهای اخیر، طبقهی متوســط ایرانی را با بحرانی جدی روبرو کرده
است. اقتصاد ایران حاال سالهاست در حال جمع و جور کردن خودش است و کوچک شدن
کیک اقتصاد سبب شده است، سهم رفاه در خانوارهای ایرانی نیز دستخوش کاهش شود. این
تنها طبقات متوسط نیستند که با فشار بیشتری مواجهند، طبقات فرودست نیز این فشار را
مضاعف تحمل میکنند و برآوردها نشان میدهد سطح رفاه در میان طبقاتی که ثروتمند
محسوب میشوند نیز دستخوش تغییر شده است .عقبماندگی حقوقها از تورم به دلیل
کاهش مداوم کمتر از رشد قیمتها در بازار سبب شده است هر کسی در هر جایی که حضور
دارد، ناگزیر باشد که قدمی به عقب بردارد. فاصلهی طبقهی متوسط با فقر نیز چنان باریک
است که بیم آن میرود تکانهای تورمی، بخشی از جامعه را راهی درهی فقر نماید . در این میان
نرخ تورم در سال اینده به کدام سو خواهد رفت؟دولت سیزدهم با شعار مهار تورم روی کار آمد
. احسان خاندوزی ، وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید دارد که مهمترین اولویت دولت مهار
تورم است و در این مسیر دولت تمام تالش خود را به کار گرفته است. با این حال آمار و ارقام
استنادی دولت در خصوص کاهش نرخ تورم بر بدتر جلوه دادن گذشته استوار است و انچه
دربارهی کاهش نرخ تورم بدان استناد میشود در حقیقت از سوی افکار عمومی محسوس
نیست .شاید بتوان اینها را پیشبینیهای خوشبینانه از نرخ تورم در سال آینده دانست. پیش
از این حمید میرزاده، رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه در روزنامه اعتماد نوشت: با توجه به
اینکه بودجه سنواتی تاثیر و تبعات مهمی بر اوضاع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور دارد
در این یادداشت با نگاهی به ارقام و اعداد الیحه بودجه سال ۱۴۰۳ و مقایسه آنها با بودجه
سال ۱۴۰۲ تبعات بودجه سال آتی بیان شده است. جمع منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۳
مبلغ ۲۴۶۲ همت )هزار میلیارد تومان( پیشبینی شده که نسبت به سال جاری ۱۸.۲ درصد
رشد دارد. از این مبلغ ۱۱۲۲ همت درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده که نسبت به رقم
سال جاری ۴۹.۸ درصد افزایش نشان میدهد.
مالیات در نظر گرفته شــده ۴۶.۱ درصد کل درآمدهای دولت را تشکیل میدهد و تقریبا
دوبرابر درآمد حاصل از فروش نفت است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *