چکیده رکورد نوسازی مسکن شکسته شد

سعیده محمد – ایده روز | بر اساس آمار از سال 1384 که یک میلیون و 50 هزار واحد نوسازی شده دولت سیزدهم رکورد دار ساخت
و صدور پروانه در بافت های فرسوده است نوسازی بافت فرسوده در اولویت سند تحول برنامه های دولت قرار گرفته است و در نهضت ملی
مسکن نیز نوسازی ساالنه 150 هزار واحد در دستور کار تولید مسکن است.

محمــد آیینــی، معــاون وزیــر راه و شهرســازی گفــت تــا پایــان امســال 82 هــزار واحــد
نوســاز در محــات هــدف و بافتهای فرســوده به مــردم تحویل داده میشــود و در دو ســال دولت
ســیزدهم 266 هزار پروانه ســاخت در بافتهای فرسوده صادر شــده که رکورد صدور پروانه نوسازی در
بافتهای فرسوده محسوب میشود.
بر اساس این گزارش، برای تسهیل نوسازی و رفع موانع که مهمترین آن تأمین منابع مالی است در بافتهای
فرسوده 5 نوع تسهیالت نوسازی و ساخت پرداخت میشود و بر اساس قانون برنامه هفتم تمام تسهیالت،
تخفیفها و مشوقهای مالی در نهضت ملی مسکن در بافت فرسوده هم پرداخت میشود. همچنین بر اساس
این برنامه پروانه ساختمانی در بافتهای فرسوده در سراسر کشور باید در حداکثر 3 ماه صادر شود و چنانچه
شــهرداریها به این تعهد عمل نکردند درگاه ملی مجوزها پروانه ســاختمانی را صادر خواهد کرد. در حال
حاضر متوسط زمان صدور پروانه ساخت در بافت فرسوده در کشور 8 و در تهران 6 ماه است.
گامی برای توسعه ساخت مسکن
افزایش امنیت ساکنان در 2 میلیون و 700 هزار واحد فرسوده مهمترین هدف نوسازی است که دولت
آن را در اولویت برنامههای ساخت مسکن قرار داده است. با نوسازی 2 میلیون و 700 هزار واحد فرسوده به
طور متوســط .4 5 میلیون مسکن ساخته میشود. از سال 1384 از نوسازی 350 هزار پالک فرسوده یک
میلیون و 50 هزار مسکن جدید تولید شده است.معاون وزیر راه و شهرسازی در مراسم نخستین گردهمایی
گروههای مردمی و جهادی با وزارت راه و شهرســازی )بازآفرینی شــهری، مسکن و راه روستایی( با بسیج
سازندگی، گفت: بیش از ۵۴۶ شهر بستههای تشویقی شهرسازانه را در بافتهای فرسوده اجرا میکنند؛ به
طوری که آمار صدور پروانه در ســالهای پس از انقالب نشان میدهد سال ۱۴۰۲ رکورد
نوسازی در محدوده بافتهای فرسوده شکسته شد.
وی راهبرد دولت در افزایش سرعت نوسازی را مردمیسازی عنوان کرد و افزود: از ابتدای
دولت ســیزدهم نگاه ما در حوزه بازآفرینی نگاه مردمیســازی بوده است. نوسازی مسکن
باید توســط مردم، سازندگان بخش خصوصی، تعاونیها و گروههای جهادی صورت گیرد.
نظارت هم توســط دولت و اعضای سازمان نظام مهندسی انجام میشود. با توجه به اینکه
بیشتر جمعیت 10 میلیون نفری ساکن در بافتهای فرسوده اقشار محروم، کم درآمد یا با
درآمد متوسط رو به پایین هستند، برنامه دولت در مردمیسازی نوسازی رفع موانع مالی
با مشارکت سازندگان، بانکها و پرداخت مشوقها از سوی متولیان بخش مسکن است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص رفع موانع گفت: ما به ساکنان واحدهای فرسوده
میگوییم نگران نباشید؛ ما شما را به سازندگان و کسانی که توان مالی، توان اجرایی و توان
فنی دارند وصل میکنیم. اینجا با چالش دوم مواجه میشــویم، زیرا ســازندگان حاضر به
نوسازی در محالت فرسوده نیستند؛ زیرا برای آنها بازدهی اقتصادی ندارد.
آیینی تأکید کرد: بیش از ۵۴۶ شــهر بستههای تشویقی شهرســازانه نوسازی را اجرا
میکنند؛ برای گام اول با همکاری بسیج مستضعفان و بسیج سازندگی تا االن ۴۶۷ حلقه
میانی ایجاد کردیــم که در محالت هدف بازآفرینی به ارائه خدمات میپردازند. این اتفاق
جدیدی است که قصد داریم این تعداد را به ۲۰۰۰ حلقه برسانیم و بزودی شاهد خبرهای
خوبی در محرومیتزدایی از بافتهای فرسوده خواهیم بود.
پرداخت تسهیالت
پرداخت تســهیالت مهمترین محور برنامه نوسازی و تشویق ساکنان این بافتها است.
معاون وزیر راه و شهرســازی درباره میزان تســهیالت نوسازی گفت: در بافتهای فرسوده
پنج نوع وام قابل پرداخت اســت؛ اول تسهیالتی به میزان وام نهضت ملی مسکن تا سقف
۵۵۰ میلیون تومان است که تسهیالت ارزان قیمتی است. در برنامه هفتم نیز خبر خوش
این است که با تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان، برای واحدهای بافتهای فرسوده از
تمامی تخفیفات و حمایتهای نهضت ملی مسکن تا سقف پنج طبقه استفاده خواهد شد.
پرداخت 180 میلیون تسهیالت با سود صفر، تسهیالت ودیعه برای اسکان موقت ساکنان
بافتها به میزان 120 میلیون در تهران و 90 میلیون در ســایر شهرها، تسهیالت نوسازی
بافتهای تاریخی تا 80 درصد هزینه ساخت و تسهیالت ودیعه اسکان موقت در بافتهای
تاریخی، وامهای مختلفی است که برای نوسازی پرداخت میشود.
ساخت 12 هزار مسکن محرومان
ساخت مسکن محرومان با همکاری بسیج سازندگی، بخش دیگری از برنامه دولت برای
خانه دار کردن اقشار کم برخوردار است. معاون وزیر راه وشهرسازی گفت: سال گذشته 12
هزار واحد برای محرومان توسط بسیج سازندگی ساخته شده و برنامه در این حوزه ساخت
حدود 30 هزار واحد دیگر است.
تخفیف 40 درصدی در طرح کلیدبهکلید
واگذاری مسکن نو یا زمین در قبال واحد فرسوده با تخفیف 40 درصدی مشوق دیگری
در برنامه نوســازی اســت. به گفته معاون وزیر راه و شهرســازی، برابر قانون برنامه هفتم
توســعه، کسانی که در بافت فرسوده واحد در اختیار دارند این امکان برایشان فراهم است
که واحد خود را با واحد مســکونی نوســازی شده در محدودههای بازآفرینی، زمین دولتی
یا واحد مســکونی در شهرهای جدید معاوضه کنند. برای تشویق ساکنان نیز یا واحد آنها
با ۴۰ درصد افزایش داده میشــود یا واحدهای ما با ۴۰ درصد تخفیف داده میشــود. در
این زمینه سامانهای راهاندازی میکنیم که مردم بتوانند در قالب طرح کلید به کلید واحد
مدنظر خود را انتخاب کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *