کاهش رشد نقدینگی در شهریور

به گزارش از بانک مرکزی، پس از انتشار گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به خردادماه سال ۱۴۰۲ در سایت بانک مرکزی، مطالب و تحلیل هایی در برخی از جراید و رسانه های کشور در زمینه تحولات متغیرهای پولی در مقطع مذکور مطرح شده است که بعضا با واقعیت های رخ داده در این حوزه همخوانی نداشته و مشخصا تفسیر ناصحیحی از روند و دلایل تحولات پایه پولی ارائه نموده است. البتــه، در ایــن زمینه بانــک مرکزی پیشــتر توضیحــات لازم در خصوص دلایل افزایــش پایــه پولی طی مــاه های اخیر را بــه انحاء مختلف به اطلاع عموم رســانده اســت. علــی ایحال، در ادامــه نکاتی در خصــوص تحولات اخیر متغیرهــای پولی و
همچنیــن برخی از آمارهــای مقدماتی در این زمینه ارائه می گردد.بررســی تحولات رشــد پایه پولی حاکی از آن اســت که این متغیر در یک سال گذشته به دنبال اجرای سیاســت های افزایش نسبت سپرده قانونی، روند صعودی را طی نموده و در فروردین ماه ۱۴۰۲ به رقم۴۵.۰ درصد رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *