کمبود تخت بیمارستانی چالش بخش سلامت آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی به عنوان قطب درمان و آموزش پزشکی در منطقه شمال غرب کشور و اهمیت آن برای خدمات دهی به جمعیت فرا استانی، با کمبود تختهای بیمارســتانی مواجه است که در صورت بی توجهی به آن، بخش ســلامت این منطقه را به چالش می کشد. هم اکنون تعداد ۴۳بیمارستان دولتی و غیردولتی با بیش از هشــت هزار تخت برای جمعیت چهار میلیون نفری آذربایجان شــرقی فعال است و به گفته کارشناسان امر و مسئولان حوزه بهداشت و درمان، این رقم برای مردم اســتان می تواند قابل قبول باشد، اما وقتی خدمات درمانی استان برای جمعیت بالغ بر ۱۰میلیون نفری منطقه شــمال غرب تعریف شده اســت، آمارهای مزبور به هیچ عنوان کفاف نمی کند و باید در اسرع وقت نسبت به توســعه مراکز درمانی، ایجاد بیمارستان های جدید و افزایش تخت ها اقدام شود. بر همین اســاس هم اکنون با توجه به گستردگی خدمات درمانی و بهداشــتی آذربایجان شــرقی و به خصوص کلانشــهر تبریز به بیماران اســتان های آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، کردســتان و حتی کشــورهای همجوار و همســایه همچون جمهوری آذربایجان، جمهوری خودمختار نخجوان، ارمنستان و بخش های شمالی ترک و کردنشین عراق، لزوم توسعه و تجهیز مراکز درمانی بیش از پیش ضروری به نظر می رسد. با توجه به هزینه های کلان در بخش سلامت که بنا به گفته کارشناســان ایجاد و تجهیز یک تخت بیمارستانی بالغ بر ۲میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز دارد، از هم اکنون باید دولت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدامات مقتضی و عاجل برای افزایش تخت های بیمارســتانی آذربایجان شرقی اتخاذ کند تا در سال های آینده و احتمال بروز انــواع بیماری ها و تغییــر و تحولات حوزه پزشــکی با مشکلات عدیده و انباشته شده مواجه نشویم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *