‌کمک‌ استارت‌ آپ‌ها‌ به‌ توسعه‌ کشاورزی؟

اینکه حضور اســتارت آپ ها در بخش کشاورزی یک انتخاب نیســت، بلکه ضرورت است تا با کمک فناوری مدیریت هوشمندی برای این حوزه داشت. در همه فعالیت های اقتصادی حضور اســتارت آپ ها دیده می شــود و بخش کشــاورزی نیز برای مدیریت مسائل و چالش های کنونی و آینده خود در جهت توسعه پایدار از استارت آپ ها سود می برد در خصوص موضوعات مختلف هم چون حفظ و صیانت از منابع طبیعی، کاهش ضایعات، فروش محصولات و غیره. از طرفی چالش های بخش کشاورزی و غذا زیاد است: انتظار می رود جمعیت جهان تا ســال ۲۰۵۰به ۹میلیارد نفــر افزایش یابد، این بدان معناســت که طبق پیش بینی سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد، برای جلوگیری از قحطی عظیم، بایستی تولید جهانی غذا ۷۰درصد افزایش یابد. به طور هم زمان، صنعت کشاورزی با افزایش هزینه های تولید، کمبــود نیروی کار، ناکارآمدی مدیریت زمین و آب، ضایعات و هدر رفــت مواد غذایی در بخش تولید و مصرف روبرو است. براساس گزارش «وضعیت ناامنی غذا در جهان ســال ،»۲۰۱۹بیش از ۸۲۰میلیون نفر در گروه «ناامنی غذایی» طبقه بندی شده اند و دست کم ۱۵۵میلیون نفر در ســال ۲۰۲۰بــه دلیل درگیری و جنگ، حوادث شــدید جوی و شــوک های اقتصادی مرتبط با کووید- ۱۹با بحران ناامنی غذایی روبرو شدند. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *