گام گندم کاران برای خود کفایی کامل

سید محمد قیصری – ایده روز – برداشت نخستین خوشه های گندم از هفته دوم فروردین ماه در استانهای هرمزگان، سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان
آغاز شد. طی اقدامات حمایتی دولت از کشاورزان طی دو سال گذشته، خرید تضمینی گندم در سال 1402 به 10.5 میلیون تن رسید، به طوری که در سال اول دولت سیزدهم افزایش ۳ میلیون تنی گندم و در سال دوم ۶ میلیون تن افزایش تولید گندم محقق شد.

انتظار میرود در سال 1403 هم میزان تولید گندم نسبت به سال قبل اگر افزایش
نداشته باشد، کاهش هم پیدا نکند. این در حالی است که طی سال 1400 تولید گندم
از ۱۳ میلیون به ۸ میلیون تن کاهش یافت و آمار خرید تضمینی گندم نیز به حدود 4
میلیون و 500 هزار تن افت پیدا کرد. همین موضوع موجب شــد، واردات این محصول
اســتراتژیک به بیش از ۷ میلیون تن افزایش یابد. نیاز کشور به گندم ۱۳.۵ میلیون تن
اســت که ۱۲ میلیون تن برای گندم نان و بقیه نیز در صنف و صنعت مورد اســتفاده
قرار میگیرد. با تمهیدات دولتی از جمله تعیین منطقی نرخ خرید تضمینی گندم و پرداخت
مطالبات کشاورزان، از سال گذشته در تأمین خرید گندم نان کشور به خودکفایی رسیده ایم
که میتواند گام بعدی را که رسیدن به خودکفایی کامل در تولید گندم است، تحقق بخشد.
سهراب سهرابی، مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در گفتوگو با ایران با
اشاره به آغاز برداشت گندم از فروردین ماه گفت: اولین برداشت گندم از مزارع هرمزگان،
سیســتان و بلوچستان و جنوب کرمان آغاز شــد و اکنون به خوزستان، ایلام و جنوب
فارس رســیده است. در حال حاضر عملیات برداشــت در 6 استان کشور در حال انجام
اســت و در ادامه به استانهای گلســتان، مازندران و اقلیم های معتدل و سرد میرسد.
عملیات برداشت از استانهای گرمسیر در فروردین ماه آغاز شده و در استانهای غربی در
شهریورماه به پایان میرسد. وی درباره برآورد از میزان تولید گندم در سالجاری گفت:
پیشبینی شده است امسال 13.5 میلیون تن گندم تولید شود و میزان خرید تضمینی هم به 10.5 میلیون تن برسد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *