یک بانک ۳۰۰۰ واحد مسکونی دارد

رئیس اتحادیه مشاوران امالک ضمن اشاره به اینکه در فاز اول رکود بازار مسکن به سر میبریم و قیمت مسکن کاهش یافته اما اگر کسادی معامالت ادامه یابد در آینده با ریزش تعداد مشاوران امالک مواجه خواهیم شد، در مورد تملک واحدهای مسکونی از سوی بانک ها توضیح داد: این کار تبعات منفی رای اقتصاد دارد؛ تنها در یک فقره ۳۰۰۰ خانه متعلق به یکی از بانکها است. کیانوش گودرزی گفت: بازار مســکن فعال در رکود کامل اســت. تقریبا از اسفند سال گذشــته در رکود هستیم و این وضعیت ادامه دارد. قیمتها نیز در تهران کاهش یافته است. در شهر پردیس شاهد افت تا یک میلیارد تومانی قیمت آپارتمان هستیم. معموال وقتی خرید و فروش ملک وارد رکود میشوداگر اتفاقات خاصی در اقتصاد پیش نیاید دســت کم یک سال زمان میبرد تا بازار مسکن بازیابی شود. وی افــزود: به خاطر رکود معامالت، درآمد مشــاوران امالک به شــدت کاهش یافته و شــاید از حقوق یک کارمند پایینتر است. در فاز اول رکود به سر میبریم و فعال ابطال پروانه نداریم، اما اگر این کسادی ادامه یابد قطعا با ریزش شــدید تعداد مشاوران امالک و ابطال پروانه مواجه میشویم که عالوه بر آنکه زندگی شــاغالن این حرفه را تحت تاثیر قرار میدهد تبعات منفی برای اقتصاد کشور خواهد داشت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *