۷۶۴ خانوار دارای فرزند چندقلو زیر چتر حمایت بهزیستی استان مازندران

تمامی خانواده هایی که فرزند سه قلو به بالا دارند بدون در نظر گرفتن دهک درآمدی، تحت پوشــش بهزیستی قرار می گیرند. دکتــر فریبــا بریمانــی مدیــر کل بهزیســتی مازنــدران با اشــاره
بــه اینکــه ســازمان بهزیســتی یکــی از دســتگاههای اصلــی حمایت کننــده خانــواده هــای چند قلــو اســت، گفت: ســازمان بهزیســتی بــا هــدف توســعه عدالــت اجتماعــی، تامین رفــاه، تســهیل حمایت، مســا عد ت چنــد ال یــه و ا ر ا ئــه خد مــا ت پا یــد ا ر ؛ برنامه حمایت از خانواده های دارای فرزند چند قلو را تدوین کرده است. وی بــا بیــان اینکه بهزیســتی مازندران در حال حاضــر بیش از۷۶۴ خانــواده دارای فرزنــد چندقلــو را تحــت پوشــش قــرار داده اســت، افــزود: از این تعداد ۶۸۴ خانواده دارای فرزند دو قلو، ۷۹ خانواده دارای فرزند ســه قلو و یک خانوار دارای فرزند چهار قلو می باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *