آماده برای شکست ازبکستان

از روز اول قابــل پیش بینــی بــود کــه تیــم امیــد برابــر ایــن دو حریــف مشــکلی نداشــته باشــد، ولــی ایــن دو بــازی فرصــت خوبــی بــود کــه بازیکنــان تیــم بــه هماهنگــی بیشــتری برســند، بخصــوص چهره هایــی مثــل حســین نژاد و صیادمنــش کــه در ایــن اردو به تیــم اضافه شــدند و حــالا از مهمتریــن بازیکنان تیم هســتند. عنایتــی بــرای ایــن بــازی حزبــاوی و ســلمانی، دو بازیکــن مهم تیمــش را بــرای جلوگیــری از محرومیــت احتمالی از ترکیــب خــارج کــرده بــود. البتــه مدافــع الســد از دقیقــه 76 بــه زمیــن رفــت تــا دقایقــی بــازی کنــد.
تیــم امیــد بــازی را بــا ترکیــب خالدآبــادی درون دروازه، دانیــال ایــری و محمدرضــا بردبــار در دفاع میانی، ســامان تورانیــان و حســین گودرزی در دفاع راســت و چــپ، محمد قربانــی، محمدجواد حســین نژاد و علی پــوردارا در هافبک میانــی، مهــدی هاشــم نژاد و امیــر جعفری در گوش راســت و چــپ و اللهیــار صیادمنــش در نوک حمله شــروع کرد. افغانســتان تجربه و کیفیت مقابله با تیم امید را نداشــت، ولی بازیکنانش با دوندگی به دنبال بســتن راه حملات ایران بودند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *