10 سال فرصت داریم با بحران آب مقابله کنیم

رئیس اتاق ایران در اجلاس تجارت محصولات کشــاورزی و غذایی ایران تاکید کرد که ایران در آینده چالشی بزرگتر از مسئله آب ندارد اگر رویه ها به همین صورت ادامه یابد، ۱۰سال آینده در بخشهایی از ایران موجود زنده ای نمی بینیم. موضوع کشاورزی برای ایران و هر کشور دیگری مسئله بسیار مهمی است؛ البته در مورد ایران تعبیر و تفسیر داخلی و خارجی به لحاظ موقعیت استراتژیک در منطقه، تنوع مختلف فصول و تنوع آبو هوایی، متفاوت است و این جایگاه از اهمیت ویژه تری برخوردار می شود.در سال ۱38۲اجلاسی با حضور بخش کشاورزی هلند در کشور برگزار شد و با تعبیر خاصی بخش کشاورزی و غذای ایران را به «شیر خفته» تشبیه کردند که وای به حال روزی که این شیر بیدار شود. بر اساس آنچه از سال ۱385تا حال رخداده، این سوال مطرح است که آیا این شیر بیدار می شود یا هیچ وقت بیدار نخواهد شد. این چالش بزرگ در بخش کشاورزی و غذا است که باید به آن فکر کرد و پاسخ داد. آیا روند حرکت ما در آینده توفیقی در بخش کشاورزی دارد و به روند مثبتی در ادامه میرسیم یا خیر؟ بــا توجه به اینکه در این نشســت افراد متخصص در حوزه صــادرات و آب درباره پژوهشهای انجام شده در حوزه کشاورزی صحبت می کنند، ترجیح می دهم که به چند چالش در بخش کشــاورزی و صنعت غذا اشاره کنم. این چالشها، در حوزه کشاورزی چالشهای بسیار عمیقی است ولی کمتر از آنها صحبت می شود. شاید مهمترین چالشی که ما در آینده خواهیم داشت و کمتر در مورد آن صحبت می شــود، چالش آب در کشور است. واقعا چالشــی بزرگتر از این در کشور نداریم. اما مطابق معمول «ما همه در خواب غنودیم و سحر قافله رفت». معمولا ما منتظر می مانیم تا چالشها به وضعیت نامطلوب برســد و بعد به فکر می افتیم اما باید مسئله آب را در هر اجلاس و سخنرانی تذکر داد. طبق آمارها، مسیر حرکت ما در ارتباط با مسئله آب، مسیر توسعه نیست. در دهه 5۰مجموعا ۴7هزار چاه در کشور داشتیم؛ ولی در سال ،۱398حدود 85۰هزار حلقه چاه در کشور برآورد شد. وضعیت تالابها بسیار نامناسب است و به وضعیت محیط زیست همه اشراف دارند. اگر «طرح فدک» که مجلس شورای اسلامی به دنبال آن بود و اتاق ایران مخالف آن بود، در مجلس شورای اسلامی، تصویب می شد، وضعیت بدتری رقم می خورد. اما با توجه به تحقیقات بین المللی که نهادهای واسط سازمان ملل آن را انجام می داد، درنهایت به واقعیت بحران آب در ایران رسیدند. اگر به همین صورت جلو برویم و اقدام جدیدی نکنیم، ۲۰سال آینده تصور وجود موجود زنده در بخشی از نقاط ایران تصور اشتباهی است. ایران ۱۰سال فرصت دارد تا از چالش آب جلوگیری کند و البته می تواند جلوی این بحران را بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *