تکرار دوباره فساد مسکن مهر؟

اجرای مسکن ملی در اولویت سیاستهای وزارت مسکن است، اما شاهد اتفاق خاصی نیستیم. بخش خصوصی مایل به کمک برای وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن است، اما دولت راغب به همکاری نیست. اجرای این طرح به تنهایی توسط دولت طولانی خواهد شد و این باعث افزایش هزینه و کاهش کیفیت ساخت و ساز و در نهایت نارضایتی مردم و متقاضیان مانند مسکن مهر خواهد شد. منوچهر بهرویان گفت: دولت بودجه ای برای انجام طرح نهضت ملی مسکن ندارد و بهتر است از بخش خصوصی در این زمینه استفاده کند. دولت در زمان انتخابات با وعده ساخت سالی 1میلیون مسکن از دیگر رقبای خود جلو افتاد و سکان دار قوه مجریه شد. اما تا کنون نتوانسته وعده خود را عملی کند و به نظر هم نمی رسد که بتواند در پایان دولت خود بتواند 4میلیون مسکن را تحویل بدهد. به طور قطع اجرای نهضت ملی مسکن در اولویت سیاستهای وزارت مسکن است، اما شاهد اتفاق خاصی نیستیم. بخش خصوصی مایل به کمک برای وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن است، اما دولت راغب به همکاری نیست. اجرای این طرح به تنهایی توسط دولت طولانی خواهد شد و این باعث افزایش هزینه و کاهش کیفیت ساخت و ساز و در نهایت نارضایتی مردم و متقاضیان مانند مسکن مهر خواهد شد. درســی دیگر که از طرح مسکن مهر میتوان گرفت کم توجهی به مشارکت بخش خصوصی به ویژه در بحث زیر ســاختها است. اگر بخش خصوصی مخصوصا در بحث زیرساختهای پروژههای نهضت ملی مســکن مانند جاده، احداث مدرسه، مکانهای تفریحی، بوستان و دیگر موارد مشارکت کند، هزینه های بسیار زیادی را از دوش دولت بر داشــته می شــود، زیرا دولت به تنهایی توان مالی و نیروی اجرای این طرح بزرگ را ندارد و مشمول زمان خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.