احتمال تبانی در لیگ فوتبال ایران

رییس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به برگزاری مزایده برای واگذاری دوتیم فوتبال استقلال وپرسپولیس بروجود تبانی در لیگ فوتبال ایران تاکید کردوگفت می‌توان بعد از واگذاری برای جلوگیری از تبانی ضوابطی را تعیین کرد. حسین قربان‌زاده،درموردبرخی انتقادات درمورد شروط مزایده برای واگذاری دو تیم استقلال وپرسپولیس مبنی براینکه این شروط احتمال تبانی را افزایش می‌دهد، توضیح داد: تبانی همیشه ممکن است. چرا شرط عدم مالکیت مشترک از سوی فدراسیون فوتبال آســیا جزومواردتایید حرفه‌ای بودن باشــگاه‌هادرنظرگرفته شده است؟دلیل آن عدم تبانی در لیگ قهرمانان آســیا است. تا تیمی از ایران با مالکیت دولتی درگروهی با تیم دیگری از ایران که باز هم مالکیت دولتی دارد باهم تبانی نکنند تا تیم دیگری که برای کشوردیگراست را ازگروه حذف کنند.وی ادامه داد:درکشور ما تیم‌هایی وجودداردکه مالکیت مشترک دارند وهمین حالا هم همه مستعد این فضاهستند.درواقع در فضایی هستیم که احتمال تبانی وجود دارد. برای چه باید از حالا گفت اگر مزایده برگزار شد و مالکیت باشگاه‌ها جدا شد، اگرتیمی تبانی کرد چهارم بشود یا نشود، چه اتفاقی میافتد؟ مثل اینکه وســط دریا ودرحال غرق شــدن باشیم و فردی بگوید اگربه ساحل برسید، پشت ساحل استخری وجودداردکه در آنجاهم احتمال غرق شدن است!رئیس سازمان خصوصی سازی ادامه داد: با این وضع لیگ، غرق در احتمال تبانی هستیم. می‌توان پس از برگزاری مزایده برای جلوگیری از تبانی ضوابطی را تعیین کرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *