4هزارواحداقتصادی راکد ونیمه‌ فعال تاپایان سال احیا می‌شوند

در راستای اجرای سیاست فعال سازی واحدها و کارخانه های تعطیل شده و راه اندازی مجدد خطوط تولید، ۲۷۰۰ واحد اقتصادی در کشور احیا شده و ۴۰۰۰ واحد اقتصادی راکد و نیمه فعال تا پایان سال احیا خواهند شد.
تقویت و حمایــت از بنگاه های کوچک و متوسط از جمله راه کارهای حمایت از تولید ملی و رشد و رونق اقتصادی است، بر همین اساس موضوع پرداختن به بنگاه های اقتصادی و احیای واحدهای راکد و نیمه فعال همواره مورد توجه مقام معظم رهبری بوده و ایشان بر لزوم احیای صنایع کوچک و متوســط به عنوان یکی از برنامه های اساسی دولت تاکید فرموده اند. دولت ســیزدهم بــا درک اهمیت احیای واحدهای نیمه فعال و راکد اقتصادی بر فعال ســازی مجدد کارخانه های راکد و تعطیل و بازگردانــدن کارگران بــه کارخانه ها اهتمام ورزید تا آنجا که طرح نهضت احیای واحدهای اقتصادی را به اجرا در آورد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.