بسیاری از راهکارهای مطرح شده برای حل مسائل به آفت ساده سازی مبتلا است

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر عزم جدی دولت برای گذر از اقتصاد رانتی به اقتصاد دانش بنیان و تولید محور، گفت: در حوزه ارائه راهکارها برای حل مســائل با آفتی بنام ساده سازی مواجه ایم و اغلب مواردی که در ایام اخیر مطرح شده به همین آفت مبتلا است که جوابگوی حل مشکلات کشور نیست به گزارش از وزارت اقتصاد، ســید احسان خاندوزی
طی ســخنانی در جمع اساتید دانشــگاه آزاد اسلامی در محل ســاختمان مرکزی دانشــگاه آزاد اســلامی، اظهار داشــت: متاسفانه ما در حوزه ارائه راهکارهای حل مسئله در کشــور با آفتی بنام ســاده سازی مســائل مواجه هستیم. به عنوان مثال ما در مورد ارز، انرژی، تورم و… به ســرعت مسائل را ساده ســازی کرده و راهکارهایی ارائه میدهیــم که هیچ گونه تناســبی بــا مختصات پیچیده اقتصاد کشور ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.