‌خدمات پستی رکن حیاتی تجارت دیجیتال

نقش در حال تحول خدمات پستی در عصر دیجیتال امروز علیرغم رشد و گسترش روز افزون و بی وقفه ی فناوری دیگر بر کسی پوشیده نیست. مشاهده اینکه سیستم پستی سنتی با استفاده از فناوریها و خدمات جدید برای ارتقای قابلیت های خود، با زمان های در حال تغییر سازگار شده است، بسیار شگفت انگیز است. شاید پیش از دوران بحران کرونا فکر میکردیم در عصر دیجیتال پر سرعت امروز، استفاده از خدمات پستی سنتی ممکن است دیگر قدیمی و نامربوط به نظر برسد. اما پیوند جالب بین سیســتم پســت قدیمی و عصر تجارت دیجیتال باعث دگرگونی این تفکر و توجه به نقش خدمات پستی به عنوان یکی از اجزای حیاتی تجارت دیجیتال جدید و ثتبیت و اهمیت جایگاه شبکه پستی در تجارت جهانی شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.