افزایش سرمایه گذاری در تولید مسکن

با افزایش نرخ ارز که از ســال 97 اوج گرفت، مردم برای حفظ ارزش پول به دنبال ســرمایه گذاری یا خرید کالاهای بادوامی بودند تا ارزش پول خود را حفظ کنند. بازار مسکن همواره برای سرمایه گذاری بازاری جذاب است اما در سالهای اخیر صعود قیمت مسکن با درآمدها همخوانی نداشت، از سوی دیگر در برخی کشورهای همسایه مانند ترکیه، ملک نسبت به داخل کشور قیمت کمتری داشت و همین موضوع موجب سرازیر شدن سرمایه ها برای خرید املاک در ترکیه شد چون هم ارزش پول حفظ میشد و هم قدرت خرید سرمایه گذاران برای خرید ملک در ترکیه بیشتر بود. دلایل دیگری مانند مجوز اقامت و… نیز در ترغیب برخی ایرانیان برای خرید ملک در ترکیه تأثیرگذار بود اما فعالان بازار مسکن، بیثباتی نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی را عمده ترین
دلیل افزایش تمایل خریداران ملک در ترکیه عنوان میکنند. این تحلیل از آنجا به واقعیت نزدیک است که در چند ماه اخیر با ثبات نرخ ارز و ثبات در بازارهای مالی و سرمایه ای، آمار خرید خانه توسط ایرانیان در ترکیه کاهشی شده است. بر اساس اطالعات دادههای آماری ترکیه، خرید ملک در این کشور توسط ایرانیان نسبت به 5 سال قبل افتی چشمگیر دارد و میانگین ماهانه خرید ملک حدود 65 درصد کاهش یافته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.