سهم تولید از واردات بیشتر شد

آمارهای جدید بانک مرکزی از جزئیات واردات کشور در شش ماهه نخست سال جاری و مدت مشــابه سال گذشته، نشان میدهد مقدار واردات از ۲۶ میلیارد دلار در نیمه نخست سال گذشته به ۳۰ میلیارد دلار در نیمه نخست سال جاری افزایش یافته است. با این حال بررسی جزئیات این ارقام نشان میدهد سهم و ارزش کالاهای اولیه، واسطه ای و سرمایه ای از واردات کشور به میزان چشمگیری افزایش یافته و در مقابل، سهم و ارزش کالاهای مصرفی از واردات کاهش یافته است. افزایش ســهم کالاهای مورد اســتفاده در تولید همزمان با کاهش ســهم و ارزش کالاهای اولیه، نشــان میدهد ترکیب واردات کشــور، به نفع تولید تغییر کرده است. نظارت بانک مرکزی بر مصارف ارزی کشور، از جمله مهمترین عوامل این تغییر ترکیب در واردات بوده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.