تسهیل و تسریع در صادرات گاز LPG‌ پالایشگاههای کشور

از ســوی مهندس جواد اوجی، وزیــر نفت اجازه صادرات گاز LPG پالایشگاههای کشور صادر شد. امسال با توجه به فرمایشــات رهبر معظم انقلاب با عنوان “مهار تورم ورشــد تولید” نامگذاری شده است، از این رو همه دستگاههای اجرایی و به ویژه فعالان حوزه صنعت و اقتصاد موظف به تحقق شعار سال هستند. در این بین شــرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت نیز تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب در راستای شعار ســال و همچنین فرمایشات ایشان مبنی بر تبدیل پالایشــگاهها به پتروپالایشگاهها، تکمیل زنجیــره ارزش و جلوگیری از خام فروشــی را در دســتور کار قرار داده و برای این امــر پروژه هایی را در دســتور کار قــرار داده انــد. از آنجایــی که بهــره بــرداری از ایــن پروژههــا در زمانی که تحریم های ظالمانه دشــمن اعمال شده و شرایط ســختی را ایجاد کرده، نیاز به تامین هزینه های چندین برابری دارد که جــز با همکاری و همدلی همه مسئولان در بخشهای مختلف امکان تامین آن وجود ندارد، از این رو به دنبال درخواست اعلام شده از سوی پالایشگاههای کشور مبنی بر صادرات گاز LPG مهندس اوجی وزیر محترم نفت ومهندس جلیل سالاری مدیرعامل شــرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی با این درخواست موافقت و در حال حاضر صادرات این محصول از پالایشگاهها به کشــورهای هدف آغاز شــد. همچنین یادآور میشویم که هزینه های حاصل از صادرات گاز LPG با درایت وزیر نفت ومدیرعامل شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی صرف اجرای پروژه های زیست محیطی و در نتیجه اشتغال زایی، جلوگیری از فرار نخبگان خواهد شد که در نهایت اضافه شدن درآمد کشور برای بهبود شرایط زندگی شهروندان را به دنبال خواهد داشت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.