دلارزدایی در سال آینده میلادی سرعت می‌گیرد

در ســال جاری میلادی شاهد بودیم که بلوک اقتصادی بریکس برای کاهش اتکای بین المللی به دلار آمریکا به شدت تلاش کرد. قرار اســت گروه بریکس ضمن پذیرش اعضای جدید و استفاده از ارزهای محلی، در
سال آینده میلادی به موفقیت هایی جدید دست یابد. به طور خاص، احتمالا سه رویداد به سرعت گرفتن برنامه های دلارزدایی بریکس در سال ۲۰۲۴ میلادی منجر شود؛ عملکرد دلار، طراحی ارز بریکس و افزایش اعضای بلوک
به صورت رسمی، اساس دلارزدایی را تشکیل میدهند. این احتمال وجود دارد که گروه بریکس شــاهد پیشرفت دلارزدایی در سال ۲۰۲۴ میلادی باشد که دلیل اصلی آن، عملکرد دلار آمریکا است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.