پترو پالایش اصفهان از تولید محور بودن به صادرات محورشدن در حال حرکت است

مدیر عامل هلدینگ پترو پاالیش اصفهان در جمع خبرنگاران رسانه های خارجی عنوان کرد:

پترو پالایش اصفهان از تولید محور بودن به صادرات محورشدن در حال حرکت است

*آماده ارائه آموزش های بین المللی برای کشور های همسایه در پترو پالایش اصفهان هستیم
* با تکیه برتوان داخلی ؛با تمام توان می گویم که تحریم ها هیچ اثری برما ندارد
*کل طرح های پترو پالایش اصفهان را با آخرین تکنولوژی روز دنیا و بدون هیچگونه تحریم دشمن به سرانجام رسانده ایم

در راســتای اجرای طرح مدیریت شیشــه ای ،اطلاع  رسانی و شــفافیت برنامه ها و اقدامات
انجام شــده و همچنیــن عمل به منویات رهبر معظم انقلاب  برای تحقق شــعار ســال مهار

تورم و رشــد تولید در هلدینگ پترو پالایش  اصفهان در بیســت و سومین ماه از حضور دکتر
محســن قدیری در مدیریت هلدینگ پترو پالایش اصفهان درقالب تور رســانه ای دو روزه که
درآبان ماه به همت روابط عمومی و امور بین الملل هلدینگ پترو پالایش اصفهان برگزار شــد
30 رسانه خارجی از طرح ها،برنامه ها و اقدامات انجام شده و یا در حال اجرای این هلدینگ و
شرکت های زیر مجموعه آن بازید کردند.
در  برگزاری این تور رســانه ای مدیر عامل هلدینگ پترو پالایش اصفهان در نشســت
خبری با رســانه های خارجی ابعاد و طرح های پیش روی این شــرکت را برای رسانه ها تبیین
کــرد و گفت: به فرمــوده معمارکبیر انقلاب حضــرت امام خمینــی ره آمریکا هیچ غلطی
نمی تواند بکند« لذا در این زمینه جوانان این مرز وبوم با تلاش خستگی ناپذیر خود در هلدینگ
پترو پالایش اصفهان از 23 ماه قبل تاکنون با تلاش شبانه روزی و جهادی خود در سال مهارتورم
و رشد تولید به مرحله ای ازپیشرفت در این شرکت رسیده اند، که ما اکنون می توانیم بگویم
که تحریم ها هیچ اثری بر ما ندارد.
دکتر محسن قدیری، در نشست خبری با رسانه های بین المللی با تاکید به اینکه استراتژی
ما اجرای ۴۶۰ پروژه در پترو پالایش اصفهان است افزود: می خواهیم تا سال 1405 به بالاترین
ضریب پیچیدگی درمنطقه برسیم .
وی با اشــاره به اینکه برای برطرف کردن مشکالتی که در زیرساختهای قدیمی پالایشگاه
اصفهــان وجود داشــت اقدامات خوبی درحال انجام هســتیم ادامه داد:یکــی از مهمترین این
طرح ها به روزرســانی زیرســاختهای واحد آتشنشــانی است که درحال ســاخت بزرگترین
زمیــن خط آتش خاورمیانه درپترو پالایش اصفهان هســتیم .این زمیــن آتش دارای بالاترین
اســتاندارد های روز دنیا اســت به گونه ای که می توانیم دوره های آموزشــی بین المللی در
آن برگــزار کنیم و آمادگی داریم که اگر از کشــور های منطقه و همســایه در خواســت برای
برگزاری دوره های آموزشــی وجود داشــت این کار را انجام دهیــم و گواهینامه به روز مطابق
استاندارد آمریکا ارائه کنیم .
۲ دستگاه پایش آنالین دیگر به زودی در پترو پالایش اصفهان نصب میشود
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در پتــرو پالایــش اصفهــان بحــث توجــه به قضیــه محیط
زیســت مهمتریــن مســئله برای ماســت گفــت: ما توســعه پایدار پتــرو پالایــش اصفهان
را مــد نظــر داریــم لــذا تولیــدات ایــن مجموعــه همگــی در راســتای رعایــت
استاندارد های بین المللی است.
وی بــا اشــاره به اینکه پتــرو پالایش اصفهان ۲۵ درصد ســوخت ایــران را تأمین میکند
افزود: گوگرد اســتحصال شــده از محصولات در پترو پالایش اصفهان زیر ۱۰ پی پی ام اســت
ایــن در حالی اســت که بیــش از۲۶ میلیون لیتــر گازوئیل و ۱۴ میلیون لیتــر بنزین در این
پالایشگاه تولید میشود.
وی با اشاره به اینکه در راستای شفافیت و ایجاد مدیریت شیشه ای همه امکانات ما مجهز
به پایش آنالین و متصل به سازمان محیط زیست است افزود: در راستای تعامل و ایجاد محیط
زیست سالم، سال قبل ۵ دستگاه آناالیزر در پترو پالایش اصفهان نصب شد گفت: درحقیقت ما
با این کار به محیطزیســت اصفهان و کشــور کمک کردیم. در حقیقت ما یک مورد هم خارج از
استانداردهای روز نیستیم. دکترقدیری، با اشاره به اینکه تمام کوره های ما متصل به سامانه های
محیطزیســت است ادامه داد:درحال خرید ۲ دستگاه پایش آنالین دیگر هستیم که بهزودی در
پترو پالایش اصفهان نصب خواهد شد ، این در حالی است که هم اکنون موارد زیست محیطی
پالایشگاه اصفهان به صورت شبانه روزی اندازه گیری میشود.
هیچ آلایندگی خلاف استانداردهای زیست محیطی درپترو پالایش اصفهان
نداشته ایم
مدیرعامل پترو پالایش اصفهان، با اشاره به اینکه هیچ آلایندگی خلاف  استانداردهای زیست
محیطی در این شرکت نداشته ایم ادامه داد: آب خروجی پالایشگاه به آنالایزرهای محیطزیست
وصل اســت و هیچگونه عدم انطباق دراین رابطه وجود ندارد، در این زمینه تا ســال 1405 تمام
نشتی های دیگهای بخار را نیز اندازه گیری می کنیم. با اجرای طرح های خوبی که درراستای
رعایت اســتاندارد های زیســت محیطی انجام داده ایم 12 درصد مصرف سوخت در پالایشگاه
اصفهان کاهش یافته است .
وی بــا اشــاره به اینکه موتور متحرک ما نیروی و منابع انســانی اســت افــزود: هیچ یک از
کارکنــان ما با مجموعه پتــرو پالایش قرارداد پیمانکاری ندارد و همه نیروها قرارداد مســتقیم
با پالایشــگاه اصفهان هستند ازنظر حقوقی و معیشــتی برای کارکنان بیشترین رضایتمندی را
ایجاد کرده ایم .
وی با اشــاره به اینکه تا ســال 1405 حدود 20 هزار نفر نخبه را جذب پترو پالایش اصفهان
خواهیم کرد افزود: تاکنون ۱ هزار نخبه را جذب پالایشگاه نموده ایم .
مدیرعامــل هلدینگ پترو پالایش اصفهان، با اشــاره به اینکه ما تمــام پروژه ها را با آخرین
تکنولوژی روز دنیا و بدون هیچگونه تحریم دشــمن به ســرانجام رسانده ایم افزود: با استفاده از
تکنولوژی هــای روز دنیا و اتکاء به تــوان داخلی از ضریب پیچیدگی از 6.2 درصد به ۱۲ درصد
رســیدیم و قصد داریم تا ســه سال دیگر به ضریب پیچیدگی ۱۶ درصد برسیم و به امید خدا تا
سال ۱۴۰۷ نیز به بالای ۱۶ درصد پیچیدگی خواهیم رسید.
نگاه ما تنها توسعه پایدار نیست ؛استفاده از تکنولوژی روز دنیا را مدنظر
داریم
وی با اشــاره به اینکه نگاه ما در پترو پالایش اصفهان تنها توســعه پایدار نیست واستفاده از
تکنولــوژی روز دنیــا را نیز مد نظر داریم افزود: قله های فتح ما مرتباً در حال ارتقا اســت تا در
مسیر بهتر حرکت کنیم.
ایــن مقام مســئول درپترو پالایش اصفهــان ،اضافه کرد: برنامه ریــزی و اجرای طرح ها در
این شــرکت آینده نگر بــوده و ما قصد داریم با اجرای اســتراتژی های نیمه همگون 
به ســبد های دیگرانرژی نیز توجه داشــته باشــیم، از جمله اینکه دنیا به ســمت اســتفاده از
خــورد هــای برقی رفته و ما نیز برای اینکه به نیازهای اقتصادی کشورپاســخ دهیم به ســراغ
استفاده ازانرژیهای تجدیدپذیر رفته ایم وقراراست توسط شرکت مشعل پویا یک هزار مگاوات
انرژی خورشــیدی در محدوده اســتان اصفهان را در قالب دوهزار هکتار در قالب یک طرح ۵
ساله راه اندازی کنیم .
دکترقدیری، با اشاره به اینکه در این نیروگاه خورشیدی هزارمگاوات برق خورشیدی را برای
دولت تولید میکنیم افزود:در تلاش هســتیم که خط تولید پنل های خورشــید را نیز در این
شرکت راه اندازی کنیم. این نیروگاه بهصورت سیکل ترکیبی عمل خواهد کرد و ما میخواهیم
منحنی پایدار انرژی را تحویل دولت دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *